BÀI TẬP BỔ TRỢ NÂNG CAO TIẾNG ANH 6

150 đề thi học tập sinh xuất sắc lớp 6 môn giờ đồng hồ Anh gồm đáp án vì hecap.org sưu tầm cùng đăng tải dưới đây sẽ là mối cung cấp tài liệu vô cùng phong phú và có lợi giúp chúng ta nâng cao quality môn học. Tổng đúng theo đề thi bao gồm kèm đáp án, giúp các em học tập sinh tiện lợi luyện tập với đối chiếu. Tiếp sau đây mời chúng ta vào tham khảo.

Bạn đang xem: Bài tập bổ trợ nâng cao tiếng anh 6

Bộ 150 đề thi học tập sinh tốt lớp 6 môn Anh bao gồm đáp án với lượng kỹ năng và kiến thức bám gần kề chương trình SGK giờ đồng hồ Anh lớp 6 của bộ Giáo dục & Đào chế tạo ra giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập trường đoản cú vựng - Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh trung tâm hiệu quả.


150 đề thi học tập sinh xuất sắc tiếng Anh lớp 6 bao gồm đáp án

II. Cỗ đề thi học tập sinh giỏi lớp 6 môn giờ đồng hồ Anh

I. Tổng hòa hợp đề thi học tập sinh xuất sắc tiếng Anh lớp 6 mới

Bộ đề thi HSG giờ Anh 6 gồm đáp án bên dưới đây bao hàm nhiều dạng bài bác tập giờ đồng hồ Anh cải thiện lóp 6 khác nhau giúp những em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ phiên bản cũng như ôn tập hầu như chuyên đề trường đoản cú vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: chúng ta đọc truy cập vào từng đường links để tìm hiểu thêm & tải về đề thi cùng đáp án.

Còn nữa ...


II. Bộ đề thi học tập sinh giỏi lớp 6 môn tiếng Anh

Đề thi học sinh tốt tiếng Anh lớp 6 số 1

I. Chọn từ tất cả phần gạch ốp chân được phân phát âm không giống so với những từ còn lại

1. A. Books B. Pencils C. Rulers D. Bags

2. A. Read B. Teacher C. Eat D. Ahead

3. A. Tenth B. Math C. Brother D. Theater

4. A. Has B. Name C. Family D. Lamp

5. A. Does B. Watches C. Finishes D. Brushes

6. A. City B. Fine C. Kind D. Like

7. A. Bottle B. Job C. Movie D. Chocolate

8. A. Son B. Come C. Home D. Mother

II. Chọn 1 từ không cùng nhóm với những từ còn lại

1. A. Never B. Usually C. Always D. After

2. A. Orange B. Yellow C. Táo khuyết D. Blue


3. A. See B. Thirsty C. Hungry D. Hot

4. A. Carrot B. Rice C. Bread D. Noodle

5. A. Face B. Eye C. Month D. Leg

6. A. You B. Their C. His D. My

7. A. Sugar B. Bottle C. Box D. Tube

8. A. In B. But C. Of D. Under

III. Chọn giải đáp đúng tốt nhất (A, B, C hoặc D) để kết thúc các câu sau

1. She ………………. Khổng lồ the radio in the morning.

A. Listen B. Watches C. Listens D. Sees

2. My friend ………………. English on Monday & Friday.

A. Not have B. Isn’t have C. Don’t have D. Doesn’t have

3. I am ……….., so I don’t want to lớn eat any more.

A. Hungry B. Thirsty C. Full D. Small

4. ………………. Vày you work? - I work at a school.

A. What B. Where C. When D. How

5. I’m going to lớn the ……………….. Now. I want to buy some bread.

A. Post office B. Drugstore C. Bakery D. Toy store

6. Is this her …………………?

A. Erasers B. Books C. An eraser D. Eraser

7. The opposite of “weak” is ………………………………

A. Thin B. Small C. Strong D. Heavy

8. She doesn’t have ……………….. Friends at school.

A. A B. Some C. Many D. Much

9. ………………… long or short?

A. Does Mai have hair B. Is Mai’s hair

C. Does Mai’s hair have D. Is hair of Mai

10. What does Lien vì chưng when ……….. Warm?

A. It B. It’s C. Its D. They’re


11. ………………. You like a drink?

A. What B. Would C. Want D. How

12. I need a large ………….. Of toothpaste.

A. Bar B. Can C. Tube D. Box

13. What about …………….. To lớn Hue on Sunday?

A. To go B. Go C. Going D. Goes

14. Mr và Mrs Brown & their father have ……………… legs.

A. Four B. Six C. Eight D. Ten

15. I usually go swimming in hot …………………..

A. Winter B. Autumn C. Day D. Summer

16. There are …………………. Fingers in one hand.

A. Two B. Five C. Ten D. One

17. My school …… three floors & my classroom is on the first floor.

A. Have B. Has C. Are D. Is

18. His mother is a doctor. She works in a ………………… .

A. Hospital B. Post office C. Restaurant D. Cinema

19. Vietnam has two main ……………… each year.

A. Seasons B. Months C. Weeks D. Summers

20. It is twenty – five past …………………….

A. Fifty B. A quarter C. Four o’clock D. Eleven

IV. Em hãy điền một giới từ tương thích điền vào nơi trống để chấm dứt các câu sau

1. My father works for a company (1)…………… Monday (2) …………… Friday.

2. He lives (3)…………………………. A house (4) ……………… the countryside.

3. Lan is standing near the store & she is waiting (5) …………………… the bus.

4. I agree (6)………..… you about that.

5. I lượt thích the weather (7) ………… June.

6. Look (8) …………………… the picture (9) ……………….. The wall, please.

7. The desk is (10)…………………. The chair & the bed.

V. Mỗi mẫu sau đây có 1 lỗi không nên hày tìm cùng sử lại mang lại đúng

Eg: 0. He don’t like apples. Ghi vào giấy thi là: don’t -> doesn’t

1. She is always on time for the school.

2. She và he goes to work on foot.

3. Ngoc is tall than her sister.

4. Let’s to lớn go shopping!

5. They lượt thích watch T.V.

6. He comes here with bicycle.

7. How many childs are there in the room?

8. He isn’t understand what you are saying.

9. How much eggs bởi you want?

10. I’d lượt thích some tomatos for my breakfast.

VI. Mang đến dạng đúng của cồn từ vào ngoặc

1. Your father……………….. (go) to work by bike everyday?

2. We ……………….. (not watch) television at the moment.

3. Let’s ……………….. (help) your friend, Nam. She (do) her homework.


4. What you……………….. (do) this summer vacation?

- We……………….. (visit) Ha Long Bay.

5. She ……………….. (not have) breakfast at 6.30 every morning.

6. It often……………….. (rain) in summer.

VII. Hãy viết câu sau có nghĩa sử dụng từ hoặc team từ lưu ý dưới đây

1. What time/ Nga/ get/ morning?..........................................................................

2. You/ can/ games/ afternoon/ but/ must/ homework/ evening.............................

3. Lan/ walk/ ride/ bike/ school?.............................................................................

4. When/ it/ hot/ we/ often/ go/ swim………………………………...........................

5. What/ there/ front/ your house?..........................................................................

6. Where/ your father/ sit/ now?............................……………………………………

7. My class/ start/ seven/ morning………..……………………………………………

8. I/ not often/ swimming/ friends……..………………………………………………

9. Huy/ read/ book/ sister/ sing/ English tuy vậy now.…………………………………

Bộ đề ôn thi học sinh giỏi lớp 6 môn giờ đồng hồ Anh số 2

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

1. A. One B. Doctor C. Box D. Jog

2. A. Thin B. There C. Their D. Brother

3. A. Hi B. Fine C. Night D. This

4. A. And B. Name C. Thanks D. Am

5. A. Go B. Overnight C. Do D. Moment

6. A. How B. Now C .slow D. Town

II. Choose the correct answer to lớn complete the following sentences.

1. There is ……soda in the can.

A. A

B. Any

C. Some

D .an

2. …….........weekends he usually goes fishing.

A. In

B .For

C. On

D. At

3. Hoa và I …............funny stories.

A. Reading

B. Am reading

C. Is reading

D. Are reading

4. How….............kilos of meat vì you want?

A .much

B. Many

C. Long

D. Often

5. She wants …...........an English teacher.

A .being

B. Lớn be

C. Is

D. Be

6. I do not go lớn school…........Sundays.

A. On

B. In

C. At

D. For

7. John likes sports very much. He usually plays …...........after school .

A. Games and geography

B. Soccer và literature

C. Volleyball & soccer

D. Volleyball and swimming

8. I…..........in the morning.

A. Shower

B. Take showers

C. Take the shower

D. Take a shower

9. What…...........your favorite food?

A. Do

B. Does

C. Is

D. Are

10. …….......does she go jogging? Once a week.

A. How often

B. How long

C. How about

D. How

III. Arrange the plural nouns in the columns :/s/ ,/z/, /iz according lớn their pronunciations. (2ms)

numbers, teachers, classes, days, books, games, students, days, places, desks

/ s /

/ iz /

/ z /

IV. Fill in each gap with a suitable word from the box.(4ms)

near friends because likes village house end beautiful walks are


Lan lives in a(1) ............... With her father ,mother, sister. She lives in a small house . It is not very large but very (2).................. There is a garden in front of the (3) ................. In the garden there (4) beautiful flowers . She lives( 5) her school , so every morning she (6)............ To school with her (7).......... . Her classes star at seven and they (8)........... At eleven . She (9).......... Studying English (10) ..........she love lớn read books in English.

V. Complete the sentences with the correct tense of the verbs. (4ms)

1. What you ……………..(do ) now ?- I…………….. ( listen ) to lớn music.

2. My mom always…………….. (go)to work early.

3. You often …………….. (eat ) vegetables for your breakfast ?

4. There …………….. (be)14 classrooms in your school ?

5. They …………….. (not play ) in the evenings .

6. She likes…………….. (read) but she (not read) now.

VI. Use the cues to write complete sentences.(3ms)

1. What /he /want/ do?

=>...........................................................................................................................................

2. She / go / swim / once a week.

=>...........................................................................................................................

3. I / always / eat / breakfast/six.

=>............................................................................................................................

4. What / weather/ lượt thích / Autumn ?

=>........................................................................................................................

5. When / hot / he / go / swim.

=>.............................................................................................................................

6. There / twenty oranges / one táo bị cắn dở / table

=>........................................................................................................

VII. Rewrite the second sentence so that it has the same meaning to the first.(2ms)

1.There are forty students in my class.

=> My class has.............................................................................................

2. The flower garden is in front of the house.

=> The house......................................................................................

3. We usually ride lớn school.

=> We usually go.........................................................................................................

4. The school is big.

=> It is .....................................................................................................................................

VIII. Đặt câu hỏi cho yếu tắc được gạch bên dưới :

1. Linh has milk and eggsfor breakfast .

2. My father has lunch at home.

3. Mai’s brother wants a glass of orange juice.

4. Miss Thu needs a kilo oftea.

5. Dung wants fiveboxes of chocolate.

6. He goes to the cinema once a week.

7. Lan is going to lớn live in China.

8. They are going to bring me some flowers.

9. Miss Hoa is going khổng lồ stay in a hotel tonight.

10. The Mekong Riveris the longest river in Viet Nam.

11. He speaks French.

12. I am from Japan.

13. A kilo is twenty thousand dongs.

14. She is going lớn stay at hometomorrow.

IX. Đặt câu hỏi cho các câu vấn đáp sau:

1. What ......................................................... ?

I’m going khổng lồ play tennis this Saturday.


2.Where .....................................................…?

My sister và her family live on Tran Phu Street.

3. How much ................................................ ?

There is some cheese in the fridge.

4. How many ................................................ ?

I want three eggs for my breakfast.

5. What time .................................................?

They often have dinner at 8 every evening .

6. How often ............................................................ ?

She goes lớn the movies twice a month.

7. How ...................................................................... ?

He goes to work by car.

8. What màu sắc ........................................................ ?

Her eyes are brown .

9. How long ........................................................ ?

I am going to stay in Hue for 5 days .

10. Where ................................................................. ?

He is from Australia

XI. Đọc đoạn văn, trả lời câu hỏi:

1. Every morning, Bi gets up at six. He watches his face và brushes his teeth. At six – thirty he eats breakfast, then he goes lớn school. At twelve thirty, he goes home and has lunch. In the afternoon, he plays soccer. In the evening, he does his homework, then watches television.

1. What does Bi do?

..............................................................................................................................................

2. What time does he get up every morning?

......................................................................................................

3. What does he vì chưng after breakfast?

...................................................................................................................

4. Does he go to school in the afternoon?

.........................................................................................................

5. What does he bởi vì in the evening?

..................................................................................................................

2. Thu’s school is in the city. It’s on Tran Phu Street . It ‘s a big school . It has three floors and twenty classrooms. Thu is in grade six. Her classroom is on the second floor. Thu goes to lớn school in the morning. She has classes from seven khổng lồ half past eleven.

Xem thêm:

1. Is Thu’s school small or big?

.........................................................................................................

2. How many classrooms are there in her school?

.........................................................................................................

3. Where is her classroom?

.........................................................................................................

4. What time vị her classes start?

.........................................................................................................

3. Miss Trinh is ..........................singer. She is small ...............thin. She ...............long black hair và .......................oval face. ........................has black eyes, ....................small nose và full lips. She ...............young và .........................

1. What does Miss Trinh do?

.........................................................................................................

2. Is she fat or thin?

.........................................................................................................

3. What màu sắc is her hair?

.........................................................................................................

4. Does she have an oval face?

.........................................................................................................

5. Is she young or old?

.........................................................................................................

4. Miss Van is my teacher. She‘s twenty-five years .................... She .......................very beautiful. She .....................an oval face and round black eyes. ..........................lips are full . ..................has long brown hair & a straight nose. Her ........................food is fish ...............her favorite drink is orange ............................ .

1. What does Miss Van do?

.........................................................................................................


2. How old is she?

.........................................................................................................

3. Is she very beautiful ?

.........................................................................................................

4. Does she have a round face or an oval face?

.........................................................................................................

5. What màu sắc is her hair?

.........................................................................................................

6. What food does she like best?

.........................................................................................................

Đề thi học sinh xuất sắc tiếng Anh lớp 6 số 3

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

1/ a; cottage

2/ a; climbing

3/ a; sound

4/ a; problem

5/ a; grew

6/ a; oversea

7/ a; show

8/ a; tour

9/ a; conduct

10/ a; always

b; village

c; basket

b; amount

b; popular

b; threw

b; feel

b; folder

b; proud

b; culture

b; delicious

c; luggage

c; subway

c; country

c; convenient

c; knew

c; living

c; money

c; pronounce

c; double

c; ours

d; stage

d; club

d; noun

d; rod

d; flew

d; mean

d; shoulder

d; sound

d; lunch

d; themselves

II. Choose the correct answer khổng lồ complete the following sentences.

1. There …………… a book and five notebooks on the table.

A- is B- are C- am D- do

2. We usually use.............. Hour to lớn play sports.

A- a B- an C- the D- some

3. Miss Lan has ……………….

A- black round eyes

B- eyes round black

C- round đen eyes

D- eyes black round

4. My brother …………….. Soccer when it is cold.

A- play B- playing C- to lớn play D- plays

5. My father always goes to work ……………. His car.

A- by B- on C- in D- at

6. Are there …………….. Apples in the fridge?

A- some B- any C- an D- the

7. Thu và Nga help ……………… mother after school.

A- she B- they C- their D- her

8. You can ……………….. Vegetarian meals in a lot of restaurants now.

A- get B- getting C- gets D- khổng lồ get

III. Complete the sentences with the correct tense of the verbs.

My sister và I go lớn school in the morning and (1- come) home in the afternoon.

Our mother (2- go) lớn the market at half past seven. She (3- get) food for the family.

Our father goes trang chủ at six everyday. He (4- watch) television in the evening.

Today (5- be) Sunday, we are at home and we (6 - clean) our house. We (7- work) & talking at the moment. We (8- feel) very happy.

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

IV. Fill in the blank with one suitable word.

This (1)……… Smith’s room. You can see, his room is not very large. (2)………. Are two chairs, a table, a bed, a wardrobe (3)……….. A bookshelf in his room. The table is near (4) ……….. Window. There is an ink- pot, some books & (5) ……… English- Vietnamese dictionary on the table. The bed is on the right. There are also some books và newspapers on the bed. The wardrobe is opposite the bed. Smith has many clothes. (6) ………. Clothes are all in the wardrobe. The bookshelf is (7)…….. The wall. There are many (8)………. On it.

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

V. Rewrite these following sentences with the word provided keep meaning as the root one.

1. Táo bị cắn dở juice is her favorite drink.

→She ……………………………………………………………………………….....

2. How many oranges vì you want?

→ How many oranges would …………………………………….…………….……?

3. How much is a bowl of noodles?

→ How much does …………………………................................................................?

4. There are many students in our class.

→ Our class ……………………………..................................................................

5. Why don’t we sing an English song?

→What about ……………………………………………………………..………?

6. My sister cycles lớn the supermarket.

→ My sister goes …………………………………………….………………………

VI. Give right word formation for the following word.

She is very ………………...(beauty)Mai’s sister is a ………………….(sing).It is very ………........... In the city. (noise)Her …………….. Are small & white. (tooth)There are two ……………… in his office. (secretary)Do you know the …………….. Of this book? (write)This is my favorite chair. It’s so ……………... (comfort)My father often ………………. His work at 4.30. (finish)

VII. Arrange these sentences in order to make a meaningful dialogue.

Yes, I lượt thích it very much.Do you play soccer?What is the weather like in your country in the summer?Yes, I usually play with my friends.

Answer : ……………………………………………………

So what vì you vị when it’s hot?It’s very hot.I often go swimming.Do you lượt thích hot weather?

VIII. Read the letter then choose the best answer lớn complete it

Dear Sir,

I (... 1...) Alexandria with my brother (... 2…) October 21st lớn 23rd. Vì you (... 3…) a double room with a shower for these dates? How (...4...) is the room? We would like a room facing (...5...), if it is possible. Is there a restaurant in the hotel? We(...6...) meat but we (... 7…) all other kinds of food.

We (...8 …) arriving in Alexandria (... 9…) about 6 o’clock on Friday evening. We plan to lớn leave the khách sạn (... 10 …) Sunday morning. I look forward to hearing from you soon.


Your faithfully,

Peter

1. A- am visiting B- visit C- visited D- visits

2. A- from B- between C- for D- at

3. A- has B- have C- having D- to lớn have

4. A- many B- long C- much D- far

5. A- sea B- a sea C- some sea D- the sea

6. A- not eat B- don’t eat C- aren’t eating D- not eating

7. A- are like B- liking C- like D- am liking

8. A- am B- is C- are D- have

9. A- on B- in C- khổng lồ D- at

10. A- in B- on C- at D- to

IX. Read the text then answer the question.

My uncle Terry Miller lives in London. He teaches math at a school in London. He goes khổng lồ work every working day. He has two days off a week: Saturday & Sunday. He has a xe đạp but he never cycles to lớn work because it is far from his house lớn his school. The school starts at 8.00 a.m, and finishes at 4.00 p.m. After work he usually plays tennis or goes swimming in the swimming pool. He comes back home at 7.00, & has dinner. After dinner, he is always busy marking his students’ papers. Sometimes he watches T.V. He never plays soccer, but he likes watching soccer matches on T.V. He feels happy with his job.

1. Where does Terry Miller live?

………………………………………………...........................................................

2. What does he do?

……………………………………………………………......................................

3. Why does he never cycle lớn work?

…………………………………………...................................................................

4. What time does the school start?

………………………………………………...........................................................

5. What does he usually vì chưng after work?

…………………………………………...................................................................

6. What time does he come back home?

…………………………………………....................................................................

7. Does he always play soccer?

…………………………………………………........................................................

8. How many days does he work a week?

……………………………………….........................................................................

X. Complete the letter with the provided word

Dear Lan,

I/ sitting/ beach of Nha trang. It/ very hot/ summer. I / drinking/ cold lemonade. I/ here/ Tam/ and/ family. Tam’s parents/ cooking dinner. Tam/ swimming/ and/ brothers/ playing soccer/ beach.

Best wishes,

Phong

The end!

Đề thi HSG Anh 6 số 4

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

1. A. game B. geography C. Vegetable D. Change

2. A. Watches B. Brushes C. Classes D. Lives

3. A. Their B. Math C. Thing D. Theater

4. A. Read B. Teacher C. Eat D. Ahead

5. A. Teacher B. Children C. Lunch D. Chemist

6. A. Answer B. Travel C. Plane D. Bank

7. A. Teacher B. Repeat C. Year D. Meat

8. A. Warm B. Park C. Farm D. Car

9. A. Intersection B. Eraser C. Bookstore D. History

10. A. House B. Hour C. Country D. Mouse

II. Complete the sentences with the correct tense of the verbs.

1. You can (park) …………………. Here because this sign says "Parking”.

2. Mary (not/ work) ………………….today because it’s Sunday.

3. Where you (go) ………………….? - I (go) …………………. To the zoo.

4. What you (do) ………………….this summer holiday?

- We (visit) _______ ………………….President Ho chi Minh’s mausoleum.

5. My brother (drive) …………………. His car into the garage at the moment.

6. You mustn’t (eat) …………………. Food in the classroom.

7. Let’s (help) ………………….mom, Lan. She (clean) _________ the floor.

8. Look! The plane (fly) ………………….towards the airport. It (land) ___________.

9. Why we (not/ go) to Ha Long cất cánh this summer?

10. Where are you, Nam?- I (read) …………………. In my room.

11. There (be) …….any vegetables in the kitchen? Yes, there ……… (be)

III, Fill in each gap with a suitable question words (10pt):

1.……..is the weather like in Viet phái mạnh in the summer?

2………sausage vị you want? - 2 kilos, please.

3. …….oranges are there in the fridge? - There are five.

4. …….do you usually bởi on Sundays?

5. ……..does Peter always go in the morning?

6. ….do you travel khổng lồ work every day? - By bus, of course.

7. ……..is it? - It’s five past eight.

8. ….….is her hair? - It’s yellow.

9. …….does he feel? - Tired & thirsty.

10. …….don’t we go swimming?

III, Supply the correct size of these adjectives (10pt):

1. The Mekong River is the …………………._ river in Vietnam. (long)

2. Tokyo is …………………. Than London. (big)

3. Ho đưa ra Minh đô thị is the………………….city in Vietnam. (big)

4. Petronas Twin Towers is………………….than Sears Tower. (tall)

5. My sister is …………………. Than I. (old)

6. Nam giới is………………….than Ba. He is the ………………_ boy in Vietnam. (short)

7. Phanxipang is the …………………. Mountain in Vietnam. (high)

8. These books are …………………. Than those books. (thick)

9. It is the………………….building in this city. (tall)

10. The Nile River is …………………. Than the Amazon River. (long)

IV, Rewrite these sentences that have the same meaning as the first printed (20pts):

1. The country is great.

=>It’s ……………………………………………………………….…………………

2. The girls are beautiful.

=>They’re …………………………………………………….……………………….

3. The Amazon River is longer than the Mekong River.

=>The Mekong River………………………………………

4. Minh is shorter than Nam.

=> phái nam is …………………………………………………………………………….

5. Miss white is younger than Mrs Green.

=> Mrs Green is ……………………………………………………….

6. There is a lot of rain in Viet Nam.

=> Viet phái mạnh ………………………………………………………………….

7. My room is smaller than your room.

=>Your room …………………………………………………………………

8. No house on the street is older than this house.

=> This house ……………………………………………………………………

9. Hang is the fattest girl in my class.

=> No girl ………………………………………………………

10. The Red River is 1,200 kilometers long. The Nile River is 6,437 kilometers long.

=> The Nile River is much ………………………………………………………………………………

V. Each sentence has a mistake. Find the mistakes & correct them(20pts):

1. I’m the younger person in my family. __________

2. My brother is busyer than I am. __________

3. Mary is taller that her sister. __________

4. Zhang is from China. She speaks Chinan. __________

5. Hanoi have a population of 2.6 million. __________

6. London is smallest than Mexico city. __________

7. She’s my friend. She’s from French. __________

8. Is your kitchen bigger than my kitchen? __________

9. How height is the Petronas Twin Towers? __________

10. Which season is coldest in your country? __________

VI. Fill in each gap with a suitable word (20pts):

Vietnam is in the South- East Asia. It has (1) ________ of beautiful mountains, rivers andbeaches. (2) ________ are two long (3) _________ in Vietnam: the Red River in the north và the Mekong River in the (4) _______. The Mekong River is the (5) _______ river in the South- East Asia & of course it is longer (6) _______ the Red River. The Mekong River starts in Tibet & (7) __________ khổng lồ the Bien Dong. Phanxipang is (8) _______ highest mountain in Vietnam. It’s 3,143 meters (9) ________. Vietnam also (10) ___________ many nice beaches such as Sam Son, bởi Son, Nha Trang, Vung Tau.

VII, Make the questions for the underlined words (5pt):

1. Mr Davy is British.

2. There are 13.6 million people in Mexico City.

3. The weather is cool & wet now in London.

4. Sears Tower is 442 meters high.

5. The Nile River flows to lớn the Mediterranean Sea.

VIII: Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi.

Lan has three meals a day : breakfast, lunch & dinner. She usually has breakfast at home. She has bread,eggs and milk for breakfast. At school Lan & her friends always have lunch at half past eleven.They often have fish, beef và vegetables for lunch. Lan has dinner with her parents at home at quarter khổng lồ seven. They often have chicken and soup for dinner. After dinner, they eat some fruits such as oranges or apples for dessert. Lan likes dinner because it is a big và happy meal of the day. Her family go out for dinner once a month.


1. How many meals does Lan have a day?

2. What does she usually have for breakfast?

3. What time does she always have lunch?

4. Where does she always have lunch?

5. What bởi vì Lan & her parents often have for dinner?

6. What bởi vì they eat after dinner?

7. How often vì chưng they go out for dinner

IX: Điền tự vào đoạn văn.

1. Selina lives..................... A village in Africa. Her day starts................. 4 o’clock. She gets up and she walks three kilometers.................. The river. She collects some water, và she carries itback.................... Her house. The water is very heavy. It isn’t clean but there isn’t any water in the village. Selina doesn’t go ………………school because there is no school for the children.

2.Mrs Chi and her children ............................. Working in the garden. She has a very beautifulgarden behind her house. There are........................ Lot of flowers in the garden. She usuallyputs......................... Flowers in the sitting room. Mrs chi has........................friends.................... London. Her friends are...................... To visit her family next week. Mrs đưa ra often gives thema........................flowers when they go home from her house.

XI: Điền trường đoản cú vào đoạn văn kế tiếp trả lời câu hỏi.

Hi, My name................Ha. I’m Vietnamese. I’m twelve. I................. In grade 6. I live........................my father & my mother................HCM City. My country is very beautiful. We have lots..................... Mountains and rivers. We have large forests.......................some beautiful beaches, too.

1. What’s Ha’s nationality?........................................................................................................

2. How old is he?.......................................................................................................................

3. Which grade is he in?............................................................................................................

4. Who does he live with?..........................................................................................................

5. Where does she live?..............................................................................................................

6. Is Viet nam giới a very beautiful country?......................................................................................

7. Does Viet phái nam have a lot of mountains and rivers?...............................................

Hiện tại hecap.org chưa update được lời giải của 150 đề thi học sinh tốt Tiếng Anh lớp 6 bao gồm đáp án, các bạn có thể xem thêm tài liệu Ôn tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 không giống như: Giải bài tập giờ đồng hồ Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học tập kì 2 lớp 6, Giải SBT giờ đồng hồ Anh 6,... để học xuất sắc môn giờ đồng hồ Anh hơn.


Bên cạnh việc địa chỉ với hecap.org qua fanpage facebook hecap.org, mời bạn đọc tham gia team học tập tiếng Anh lớp 6 cũng tương tự tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 trên group bên trên facebook: giờ đồng hồ Anh THCS.