Bán Gà Tre Mỹ Rặc

*
Hội mua bán Gà Tre rất Mỹ, Asil Mỹ, Jiap Mỹ, giao thương mua bán Gà Tre Mỹ Rặc Đẹp giá bèo Trên Thú Nuôi 25

MÃ SỐ 4854: TRE CUBAN , F1 , 9LG( MAX 1KG1) , ĐIÊU VÀNG CHÂN TRẮNG , CHÂN VUÔNG , 8 MÓNG TRẮNG , 5 THÁNG , TAY TRÒN , BỔN ĐÁ TIỀN LỚN

Đang xem: giao thương gà tre hết sức mỹ

Hội giao thương Gà Tre siêu Mỹ, Asil Mỹ, Jiap Mỹ, mua bán Gà Tre Mỹ Rặc Đẹp giá bèo Trên Thú Nuôi 26

MÃ SỐ 4853: TRE CUBAN , F1, 1KG(MAX 1KG2) , BƯỚM CHÂN VÀNG , CHÂN VUÔNG , 8 MÓNG VÀNG , 5 THÁNG , TAY TRÒN , BỔN ĐÁ TIỀN LỚN

Hội giao thương Gà Tre siêu Mỹ, Asil Mỹ, Jiap Mỹ, giao thương mua bán Gà Tre Mỹ Rặc Đẹp giá bèo Trên Thú Nuôi 27

MÃ SỐ 4851: BỘ 1 TRỐNG 1 MÁI , TRE CUBAN, RẶC , phụ thân MẸ NHẬP , TRẠNG 1KG1-1KG2 , MÃ LẠI NÂU CHÂN VÀNG , CHÂN VUÔNG , 3.5 THÁNG , BỔN ĐÁ TIỀN LỚN, CHUẨN NỌC

Hội giao thương mua bán Gà Tre rất Mỹ, Asil Mỹ, Jiap Mỹ, mua bán Gà Tre Mỹ Rặc Đẹp giá thấp Trên Thú Nuôi 28

MÃ SỐ 4850: BỘ 1 TRỐNG 1 MÁI , TRE CUBAN, RẶC , cha MẸ NHẬP , TRẠNG 1KG1-1KG2 , MÃ LẠI NÂU CHÂN VÀNG , CHÂN VUÔNG , 4 THÁNG , BỔN ĐÁ TIỀN LỚN, CHUẨN NỌC

Hội giao thương mua bán Gà Tre hết sức Mỹ, Asil Mỹ, Jiap Mỹ, giao thương Gà Tre Mỹ Rặc Đẹp giá rẻ Trên Thú Nuôi 29

MÃ SỐ 4849: BỘ 1 TRỐNG 1 MÁI , TRE CUBAN HATCH , RẶC , thân phụ MẸ NHẬP , TRẠNG 1KG1-1KG2 , TRỐNG CUBAN , MÁI MỸ HATCH, CHÂN VUÔNG , 4 THÁNG , BỔN ĐÁ TIỀN LỚN, CHUẨN NỌC

Hội mua bán Gà Tre rất Mỹ, Asil Mỹ, Jiap Mỹ, giao thương mua bán Gà Tre Mỹ Rặc Đẹp giá bèo Trên Thú Nuôi 30

MÃ SỐ 4848: BỘ 1 TRỐNG 1 MÁI , TRE MỸ HATCH , RẶC , phụ thân MẸ NHẬP , TRẠNG 1KG1-1KG2 , ĐIÊU XANH CHÂN XANH , CHÂN VUÔNG , 3 THÁNG , BỔN ĐÁ TIỀN LỚN

Hội giao thương Gà Tre siêu Mỹ, Asil Mỹ, Jiap Mỹ, mua bán Gà Tre Mỹ Rặc Đẹp giá bèo Trên Thú Nuôi 31

MÃ SỐ 4847: MÁI TRE XÁM CUBAN, RẶC , phụ vương MẸ NHẬP , 9 LG , XÁM SON , CHÂN XANH , 8 MÓNG SỌC , ĐANG RỚT TRỨNG LỨA 2, BỔN ĐÁ TIỀN LỚN , CHUẨN NỌC

Hội mua bán Gà Tre rất Mỹ, Asil Mỹ, Jiap Mỹ, giao thương Gà Tre Mỹ Rặc Đẹp giá bèo Trên Thú Nuôi 32

MÃ SỐ 4846: MÁI TRE JAP CUBAN , RẶC , thân phụ MẸ NHẬP, 9LAG , QUE XANH ĐÊN CHÂN XANH, 8 MÓNG SỌC , ĐANG RỚT TRỨNG LỨA 2 , BỔN ĐÁ TIỀN LỚN , CHUẨN NỌC

Hội giao thương mua bán Gà Tre hết sức Mỹ, Asil Mỹ, Jiap Mỹ, mua bán Gà Tre Mỹ Rặc Đẹp giá thấp Trên Thú Nuôi 33

MÃ SỐ 4844: TRE JAP CUBAN , RẶC , phụ thân MẸ NHẬP , 1KG3, QUE CHÂN XANH , 8 MÓNG TRẮNG , 12 THÁNG , WIN 2 CÁI , BỊ MÙ 1 MẮT CỰA ĐÂM , BỔN ĐÁ TIỀN , CHUẨN NỌC

Hội mua bán Gà Tre rất Mỹ, Asil Mỹ, Jiap Mỹ, giao thương mua bán Gà Tre Mỹ Rặc Đẹp giá bèo Trên Thú Nuôi 34

MÃ SỐ 4842: TRE MỸ CAMELO , F1 , 1KG050, BƯỚM CHÂN TRẮNG , 8 MÓNG TRẮNG , 9 THÁNG , ZIN , TAY TRÒN , BỔN ĐÁ TIỀN , NUÔI 2-3 TUẦN ĐÁ ĐƯỢC

Hội giao thương Gà Tre siêu Mỹ, Asil Mỹ, Jiap Mỹ, mua bán Gà Tre Mỹ Rặc Đẹp giá bèo Trên Thú Nuôi 35

MÃ SỐ 4841: TRE MỸ CAMELO , F1 ,1KG050, ÚA CHÂN XANH , 8 MÓNG TRẮNG , 10 THÁNG , ZIN ,, TAY vào , BỔN ĐÁ TIỀN , NUÔI 2-3 TUẦN ĐÁ ĐƯỢC


Hội giao thương Gà Tre rất Mỹ, Asil Mỹ, Jiap Mỹ, giao thương mua bán Gà Tre Mỹ Rặc Đẹp giá bèo Trên Thú Nuôi 36

MÃ SỐ 4840: TRE CUBAN , RẶC , phụ vương MẸ NHẬP , 1KG250 , MÃ LẠI NÂU , CHÂN TRẮNG , 8 MÓNG SỌC , 13 THÁNG , WIN 2 CÁI , TAY TRÒN , BỔN ĐÁ TIỀN LỚN , CHUẨN NỌC , ĐANG ĐI LÔNG ,

Hội giao thương mua bán Gà Tre rất Mỹ, Asil Mỹ, Jiap Mỹ, mua bán Gà Tre Mỹ Rặc Đẹp giá tốt Trên Thú Nuôi 37

MÃ SỐ 4821: BỘ 1 TRỐNG 1 MÁI , TRE MỸ HATCH , RẶC , cha MẸ NHẬP , TRẠNG 1KG1-1KG2, ĐIỀU XANH CHÂN XANH , CHÂN VUÔNG , 4 THÁNG , BỔN ĐÁ TIỀN LỚN , CHUẨN NỌC

Hội mua bán Gà Tre vô cùng Mỹ, Asil Mỹ, Jiap Mỹ, mua bán Gà Tre Mỹ Rặc Đẹp giá rẻ Trên Thú Nuôi 38

MÃ SỐ 4836: BỘ 1 TRỐNG 1 MÁI , TRE CUBAN , RẶC , phụ vương MẸ NHẬP , TRẠNG 1KG1-1KG2 , MÃ LẠI NÂU , CHÂN VÀNG , CHÂN VUÔNG ,3.5 THÁNG , BỔN ĐÁ TIỀN LỚN , CHUẨN NỌC

Hội giao thương Gà Tre siêu Mỹ, Asil Mỹ, Jiap Mỹ, giao thương mua bán Gà Tre Mỹ Rặc Đẹp giá tốt Trên Thú Nuôi 39

MÃ SỐ 4835: BỘ 1 TRỐNG 1 MÁI , TRE MỸ HATCH , RẶC , phụ vương MẸ NHẬP , TRẠNG 1KG1-1KG2 , ĐIỀU XANH CHÂN XANH , CHÂN VUÔNG , 3.5 THÁNG,BỔN ĐÁ TIỀN LỚN , CHUẨN NỌC

Hội mua bán Gà Tre rất Mỹ, Asil Mỹ, Jiap Mỹ, mua bán Gà Tre Mỹ Rặc Đẹp giá bèo Trên Thú Nuôi 40

MÃ SỐ 4834: MÁI TRE ASIL BOBBY , RẶC , phụ thân ME NHẬP , 8LG5 , ĐIÊU VÀNG CHÂN VÀNG , 8 MÓNG VÀNG , CHÂN VUÔNG , ĐANG RỚ TRỨNG SO , BỔN ĐÁ TIỀN LỚN , CHUẨN NỌC

Hội mua bán Gà Tre rất Mỹ, Asil Mỹ, Jiap Mỹ, mua bán Gà Tre Mỹ Rặc Đẹp giá bèo Trên Thú Nuôi 41

MÃ SỐ 4833: MÃI TRE MỸ KELSO , RẶC , phụ vương ME NHẬP , 8LG5 , ĐIỀU CHÂN TRẮNG , 8 MÓNG TRẮNG , CHÂN VUÔNG , ĐANG RỚT TRỨNG LỨA 2 , BỔN ĐÁ TIỀN LỚN , CHUẨN NỌC

Hội mua bán Gà Tre hết sức Mỹ, Asil Mỹ, Jiap Mỹ, giao thương mua bán Gà Tre Mỹ Rặc Đẹp giá tốt Trên Thú Nuôi 42

MÃ SỐ 4832: MÁI TRE CUBAN , RẶC , cha MẸ NHẬP , 8LG5 , MÃ LẠI NẦU , CHÂN VÀNG , 8 MÓNG VÀNG , CHÂN VUÔNG , ĐANG RỠT TRỨNG LỨA 2 , BỔN ĐÁ TIỀN LỚN , CHUẨN NỌC

Hội giao thương Gà Tre khôn cùng Mỹ, Asil Mỹ, Jiap Mỹ, mua bán Gà Tre Mỹ Rặc Đẹp giá thấp Trên Thú Nuôi 43

MÃ SỐ 4831: MÃI TRE MỸ KELSO , RẶC , cha MẸ NHẬP , 8LG5 , ĐIỀU CHÂN VÀNG , 8 MÓNG VÀNG , CHÂN VUÔNG , ĐANG RỚT TRỨNG LỨA 2 , BỔN ĐÁ TIỀN LỚN , CHUẨN NỌC

Hội mua bán Gà Tre hết sức Mỹ, Asil Mỹ, Jiap Mỹ, mua bán Gà Tre Mỹ Rặc Đẹp giá thấp Trên Thú Nuôi 44

MÃ SỐ 4830: MÃI TRE MỸ HATCH , RẶC , phụ thân ME NHẬP , 8LG5 , ĐIỀU XANH CHÂN XANH , 8 MÓNG TRẮNG , ĐANG RỚT TRỨNG LỨA 2 , BỔN ĐÁ TIỀN LỚN , CHUẨN NỌC


Hội giao thương mua bán Gà Tre khôn cùng Mỹ, Asil Mỹ, Jiap Mỹ, giao thương Gà Tre Mỹ Rặc Đẹp giá thấp Trên Thú Nuôi 45Hội mua bán Gà Tre rất Mỹ, Asil Mỹ, Jiap Mỹ, giao thương mua bán Gà Tre Mỹ Rặc Đẹp giá thấp Trên Thú Nuôi 46Hội giao thương Gà Tre vô cùng Mỹ, Asil Mỹ, Jiap Mỹ, mua bán Gà Tre Mỹ Rặc Đẹp giá thấp Trên Thú Nuôi 47Hội giao thương mua bán Gà Tre hết sức Mỹ, Asil Mỹ, Jiap Mỹ, mua bán Gà Tre Mỹ Rặc Đẹp giá tốt Trên Thú Nuôi 48