Phong thần ký sự

★Vật Phẩm: Vũ khí Hoàng Kim 2x-3x, trang bị lục 2x-4x, pháp bảo 1x, sách kỹ năng Đạo Sĩ cấp 18-30, sách kỹ năng Giáp Sĩ cấp 18-30, sách kỹ năng Dị Nhân cấp 15-30.

Bạn đang xem: Phong thần ký sự

*
Thiết Bố

★Đẳng cấp: 60

★Vị Trí: Sa Mạc Chết (217/185) 12h và 0h.

★Vật Phẩm: Vũ khí Hoàng Kim 3x-6x, trang bị lục 4x-6x, pháp bảo 1x-7x, sách kỹ năng Đạo Sĩ cấp 46-70, sách kỹ năng Giáp Sĩ cấp 48-66, sách kỹ năng Dị Nhân cấp 50-75.

*
Kim Trại Phu Nhân

★Đẳng cấp: 60

★Vị Trí : Đông Hải Long Uyên (223/217) 12h15p và 0h15p.

★Vật Phẩm: Vũ khí Hoàng Kim 3x-6x, trang bị lục 4x-6x, pháp bảo 1x-7x, sách kỹ năng Đạo Sĩ cấp 46-70, sách kỹ năng Giáp Sĩ cấp 48-66, sách kỹ năng Dị Nhân cấp 50-75.

*
Lam Bá

★Đẳng cấp: 60

★Vị Trí: Băng Xuyên Chi Cực (163/203) 12h45p và 0h45p.

★Vật Phẩm: Vũ khí Hoàng Kim 3x-6x, trang bị lục 4x-6x, pháp bảo 1x-7x, sách kỹ năng Đạo Sĩ cấp 46-70, sách kỹ năng Giáp Sĩ cấp 48-66, sách kỹ năng Dị Nhân cấp 50-75.

*
Côn Bối

★Đẳng cấp: 60

★Vị Trí: Tầng 5 Hiên Viên Động (248/192) 12h30p và 0h30p.

★Vật Phẩm: Vũ khí Hoàng Kim 3x-6x, trang bị lục 4x-6x, pháp bảo 1x-7x, sách kỹ năng Đạo Sĩ cấp 46-70, sách kỹ năng Giáp Sĩ cấp 48-66, sách kỹ năng Dị Nhân cấp 50-75.

*
Nhị Lang Thần

★Đẳng cấp: 80

★Vị Trí: Ải Trần Đường (219/205) 6h45p và 18h45p.

★Vật Phẩm: Vũ khí Hoàng Kim 4x-8x, trang bị lục 4x-8x, pháp bảo cấp 1x-7x, sách kỹ năng Đạo Sĩ cấp 74-90, sách kỹ năng Giáp Sĩ cấp 72-90, sách kỹ năng Dị Nhân cấp 80-90.

*
Đại Điêu

★Đẳng cấp: 80

★Vị Trí :Tầng 5 Bích Du Cung (201/185) 6h30p và 18h30p.

Xem thêm: Hạt Giống Tâm Hồn - Vượt Lên Chính Mình

★Vật Phẩm: Không có.

*
Bàn Cổ

★Đẳng cấp: 80

★Vị Trí : Tầng 5 Khổn Tiên Cung (198/211) 6h và 18h.

★Vật Phẩm: Vũ khí Hoàng Kim 4x-8x, trang bị lục 4x-8x, pháp bảo cấp 1x-7x, sách kỹ năng Đạo Sĩ cấp 74-90, sách kỹ năng Giáp Sĩ cấp 72-90, sách kỹ năng Dị Nhân cấp 80-90.

*
Ly Long

★Đẳng cấp: 100

★Vị Trí: Phương Trượng 19h50p - 22h50p.

★Vật Phẩm: Vũ khí Hoàng Kim 5x-10x, trang bị lục 6x-10x, pháp bảo cấp 1x-7x, sách kỹ năng Đạo Sĩ cấp 74-90, sách kỹ năng Giáp Sĩ cấp 72-90, sách kỹ năng Dị Nhân cấp 80-90.

*
Giao Long

★Đẳng cấp: 100

★Vị Trí: Đông Doanh 19h30p - 22h30p.

★Vật Phẩm: Vũ khí Hoàng Kim 5x-10x, trang bị lục 6x-10x, pháp bảo cấp 1x-7x, sách kỹ năng Đạo Sĩ cấp 74-90, sách kỹ năng Giáp Sĩ cấp 72-90, sách kỹ năng Dị Nhân cấp 80-90.

*
Di Long

★Đẳng Cấp: 100

★Vị Trí: Bồng Lai 20h30p - 23h30p.

★Vật Phẩm: Vũ khí Hoàng Kim 5x-10x, trang bị lục 6x-10x, pháp bảo cấp 1x-7x, sách kỹ năng Đạo Sĩ cấp 74-90, sách kỹ năng Giáp Sĩ cấp 72-90, sách kỹ năng Dị Nhân cấp 80-90.

Lưu ý:

Sát thương tổng sẽ nhặt đồ từ boss (tính tổ đội).

Sát thương kết liễu (sát thương cuối) sẽ hoàn thành nhiệm vụ ở các boss Bàn Cổ, Đại Điêu, Di Long.