Phong Thần Ký Sự

★Vật Phẩm: thiết bị Hoàng Kim 2x-3x, trang bị lục 2x-4x, pháp bảo 1x, sách kỹ năng Đạo Sĩ cấp 18-30, sách năng lực Giáp Sĩ cấp cho 18-30, sách kỹ năng anh hùng siêu nhân cấp 15-30.

Bạn đang xem: Phong thần ký sự

*
Thiết Bố

★Đẳng cấp: 60

★Vị Trí: Sa Mạc chết (217/185) 12h với 0h.

★Vật Phẩm: trang bị Hoàng Kim 3x-6x, máy lục 4x-6x, pháp bảo 1x-7x, sách kỹ năng Đạo Sĩ cấp cho 46-70, sách khả năng Giáp Sĩ cấp cho 48-66, sách kỹ năng siêu nhân cấp 50-75.

*
Kim Trại Phu Nhân

★Đẳng cấp: 60

★Vị Trí : Đông Hải Long Uyên (223/217) 12h15p và 0h15p.

★Vật Phẩm: vũ khí Hoàng Kim 3x-6x, trang bị lục 4x-6x, pháp bảo 1x-7x, sách năng lực Đạo Sĩ cấp cho 46-70, sách kỹ năng Giáp Sĩ cung cấp 48-66, sách kỹ năng siêu nhân cấp 50-75.

*
Lam Bá

★Đẳng cấp: 60

★Vị Trí: Băng Xuyên bỏ ra Cực (163/203) 12h45p với 0h45p.

★Vật Phẩm: tranh bị Hoàng Kim 3x-6x, máy lục 4x-6x, pháp bảo 1x-7x, sách tài năng Đạo Sĩ cấp cho 46-70, sách năng lực Giáp Sĩ cấp cho 48-66, sách kỹ năng siêu nhân anh hùng cấp 50-75.

*
Côn Bối

★Đẳng cấp: 60

★Vị Trí: Tầng 5 Hiên Viên Động (248/192) 12h30p với 0h30p.

★Vật Phẩm: vũ khí Hoàng Kim 3x-6x, lắp thêm lục 4x-6x, pháp bảo 1x-7x, sách tài năng Đạo Sĩ cấp 46-70, sách năng lực Giáp Sĩ cấp 48-66, sách kỹ năng siêu nhân anh hùng cấp 50-75.

*
Nhị Lang Thần

★Đẳng cấp: 80

★Vị Trí: Ải trần Đường (219/205) 6h45p cùng 18h45p.

★Vật Phẩm: trang bị Hoàng Kim 4x-8x, máy lục 4x-8x, pháp bảo cấp 1x-7x, sách kĩ năng Đạo Sĩ cấp 74-90, sách kĩ năng Giáp Sĩ cung cấp 72-90, sách kỹ năng dị nhân anh hùng cấp 80-90.

*
Đại Điêu

★Đẳng cấp: 80

★Vị Trí :Tầng 5 Bích Du Cung (201/185) 6h30p với 18h30p.

Xem thêm: Hạt Giống Tâm Hồn - Vượt Lên Chính Mình

★Vật Phẩm: không có.

*
Bàn Cổ

★Đẳng cấp: 80

★Vị Trí : Tầng 5 Khổn Tiên Cung (198/211) 6h cùng 18h.

★Vật Phẩm: vũ khí Hoàng Kim 4x-8x, lắp thêm lục 4x-8x, pháp bảo cấp 1x-7x, sách tài năng Đạo Sĩ cung cấp 74-90, sách năng lực Giáp Sĩ cấp 72-90, sách kỹ năng siêu nhân cấp 80-90.

*
Ly Long

★Đẳng cấp: 100

★Vị Trí: Phương Trượng 19h50p - 22h50p.

★Vật Phẩm: trang bị Hoàng Kim 5x-10x, sản phẩm công nghệ lục 6x-10x, pháp bảo cung cấp 1x-7x, sách tài năng Đạo Sĩ cung cấp 74-90, sách kỹ năng Giáp Sĩ cấp 72-90, sách kỹ năng siêu nhân anh hùng cấp 80-90.

*
Giao Long

★Đẳng cấp: 100

★Vị Trí: Đông Doanh 19h30p - 22h30p.

★Vật Phẩm: thiết bị Hoàng Kim 5x-10x, sản phẩm lục 6x-10x, pháp bảo cấp 1x-7x, sách năng lực Đạo Sĩ cấp 74-90, sách kĩ năng Giáp Sĩ cấp 72-90, sách kỹ năng dị nhân cấp 80-90.

*
Di Long

★Đẳng Cấp: 100

★Vị Trí: Bồng Lai 20h30p - 23h30p.

★Vật Phẩm: thiết bị Hoàng Kim 5x-10x, đồ vật lục 6x-10x, pháp bảo cấp cho 1x-7x, sách khả năng Đạo Sĩ cấp 74-90, sách khả năng Giáp Sĩ cung cấp 72-90, sách kỹ năng dị nhân anh hùng cấp 80-90.

Lưu ý:

Sát yêu đương tổng sẽ nhặt đồ từ monster (tính tổ đội).

Sát mến kết liễu (sát yêu quý cuối) sẽ xong nhiệm vụ ở những boss Bàn Cổ, Đại Điêu, Di Long.