Daehan Minguk Manse Tập 56

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 Bạn đã xem: Daehan minguk manse tập 111

Bạn đang xem: Daehan minguk manse tập 56

*

*

Xem thêm: Nút Pap Trên Remote Máy Lạnh Toshiba Wc, Hướng Dẫn Sử Dụng Remote Điều Hòa Toshiba Ras

Tìm x

a, 580 :( x -24 ) =329 -150 : 2

b, 7 (x-1 ) +35= 25 + 279 :9

c,4 ( 2x+ 7 ) -3 (3x -2 ) =24

d,( x-1 ) (x-2) =3(x-1)

e,( x+ 3 ) + ( x+7 ) + ( x + 11 ) + ........+ ( x+ 79 ) =860


*

a, ĐK: (x e24)

580 :( x -24 ) =329 -150 : 2

580 :( x -24 ) = 329 - 75

580 :( x -24 ) = 254

x - 24 = (frac290127)

x = (frac3338127left(TM ight))

Vậy (x=frac3338127)

b, 7 (x-1 ) +35= 25 + 279 :9

7x - 7 + 35 = 25 + 31

7x +28 = 56

7x = 28

x = 4

Vậy x =4

c,4 ( 2x+ 7 ) -3 (3x -2 ) =24

8x + 28 - 9x + 6 = 24

34 - x = 24

x = 10

Vậy x = 10

d,( x-1 ) (x-2) =3(x-1)

( x-1 ) (x-2) - 3(x-1) = 0

(x- 1)(x - 2 - 3) = 0

(x -1)(x - 5) = 0

(left0 bình luận (0)

e, (x + 3) + (x + 7) + (x + 11) + ... + (x + 79) = 860

x + 3 + x + 7 + x + 11 + ... + x + 79 = 860

Có vớ cả: (79 - 3) : 4 + 1 = 20 số hạng (Rightarrow) gồm 20x

hay x + 3 + x + 7 + x + 11 + ... + x + 79 = 860

(Rightarrow) 20x + (3 + 7 + ... + 79) = 860

3 + 7 + ... + 79 = (79 + 3) x 20 : 2 = 820

(Rightarrow) 20x + (3 + 7 + ... + 79) = 860

(Rightarrow) 20x + 820 = 860

(Rightarrow) 20x = 40

(Rightarrow) x = 2

Vậy x = 2

Chúc bn học tốt!

Đúng 0 phản hồi (0)

 1 bỏ ngoặc rồi tính

1/ -7264 + (1543 + 7264)2/ (144 – 97) – 144

3/ (-145) – (18 – 145)

4/ 111 + (-11 + 27)

5/ (27 + 514) – (486 – 73)

6/ (36 + 79) + (145 – 79 – 36)

7/ 10 –

8/ (38 – 29 + 43) – (43 + 38)

9/ 271 –

10/ -144 – Tính cực hiếm của biểu thức

1/ x + 8 – x – 22 với x = 2010

2/ - x – a + 12 + a cùng với x = - 98 ; a = 99

3/ a – m + 7 – 8 + m với a = 1 ; m = - 123

4/ m – 24 – x + 24 + x với x = 37 ; m = 72

5/ (-90) – (y + 10) + 100 với p. = -24

Tính vừa lòng lí

1/ 35. 18 – 5. 7. 28

2/ 45 – 5. (12 + 9)

3/ 24. (16 – 5) – 16. (24 - 5)

4/ 29. (19 – 13) – 19. (29 – 13)

5/ 31. (-18) + 31. ( - 81) – 31

6/ (-12).47 + (-12). 52 + (-12)

7/ 13.(23 + 22) – 3.(17 + 28)

8/ -48 + 48. (-78) + 48.(-21)

Tìm x

1/ x.(x + 7) = 0

2/ (x + 12).(x-3) = 0

3/ (-x + 5).(3 – x ) = 04/ x.(2 + x).( 7 – x) = 0

5/ (x - 1).(x +2).(-x -3) = 0 

Lớp 6 Toán 5 0 nhờ cất hộ Hủy

1/ -7264 + (1543 + 7264)=-7264 + 1543 + 7264=15432/ (144 – 97) – 144

3/ (-145) – (18 – 145)(Vì bao gồm dấu trừ ở trước ngoặc nên p. đổi dấu)

=-145-18+145=-18

4/ 111 + (-11 + 27)

=111-11+27=137

Đúng 0
phản hồi (0) Đúng 0 comment (0)

Sao giống y sì chương trình của chính mình vậy :)

Đúng 0
comment (0)

Tìm x

24.X - 32. X = 145-255:51

580:(X-24)=329-150:2

7.(X-4)+35=25+279:9

Lớp 6 Toán bài bác 9: máy tự thực hiện các phép tính. Rèn luyện 1 0 gởi Hủy

24.x-32.x=145-255:51