Đề Kiểm Tra Học Kì 2 Môn Hóa Lớp 8

Đề thi Hóa 8 học kì hai năm 2021 - 2022 đem lại cho chúng ta 5 đề kiểm tra tất cả đáp án cụ thể kèm theo bảng ma trận đề thi. Qua đó giúp các bạn có thêm nhiều nhắc nhở tham khảo, củng cố kiến thức làm thân quen với kết cấu đề thi học tập kì 2.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì 2 môn hóa lớp 8


Bộ đề thi học tập kì 2 môn hóa học 8 năm 2021 - 2022

Đề thi Hóa 8 học kì 2 năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi Hóa 8 học kì hai năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi Hóa 8 học tập kì hai năm 2021 - 2022 - Đề 1

Ma trận đề thi Hóa 8 học kì 2

cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Chủ đề 1

Tính chất của Oxi - Oxit

- nhận thấy chất được dùng để làm điều chế oxi trong phòng thí nghiệm

- Điều chế khí Oxi

- tách biệt Oxit axit cùng Oxit bazơ

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0,5đ

5%

1

0,5đ

5%

1

40%

3

50%

Chủ đề 2

Sự Oxi hóa

PƯPH,

PƯ HH

- có mang sự oxi hóa chậm

- Phân biệt những phương trình hoá học

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0,5đ

5%

1

0,5đ

5%

2

10%

Chủ đề 3

Mol và tính toán hóa học

- Viết và thăng bằng phương trình hoá học

- Tính thể tích khí vẫn tham gia phản bội ứng

- Tính trọng lượng của chất cần dùng để phân hủy chất khác phụ thuộc thể tích.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

10%

1

10%

1

20%

3 câu

40%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

2

10%

1

10%

1

0,5đ

5%

0

2

4,5đ

45%

1

10%

1

20%

8 câu

10 đ

100%


Đề thi Hóa 8 học kì 2

I/ Trắc nghiệm khách hàng quan (2 điểm)

Câu 1. Cho những chất sau:

a.Fe3O4

b. KClO3

c. KMnO4

d. CaCO3

e. Không khí g. H2O

Những chất được dùng làm điều chế oxi vào phòng phân tích là:

A. B, c.

B. B, c, e, g.

C. A,b,c,e.

D. B, c, e.

Câu 2. Bạn ta nhận được khí oxi bằng cách đẩy nước là phụ thuộc vào tính chất:

A. Khí oxi rã trong nước.

B. Khí oxi ít tan trong nước.

C. Khí oxi khó hóa lỏng.

D. Khí oxi khối lượng nhẹ hơn nước.

Câu 3. Sự oxi hóa lừ đừ là:

A. Sự oxi hóa mà không tỏa nhiệt.

B.Sự oxi hóa mà không phân phát sáng.

C. Sự oxi hóa toả nhiệt mà lại không phạt sáng.

D. Sự trường đoản cú bốc cháy.

Câu 4. Trong các nhóm oxit sau, nhóm oxit như thế nào là oxit axit:

A. CO, CO2, MnO2, Al2O3, P2O5

B. SiO2, P2O5, N2O5, CaO

C. CO2, SiO2, NO2, MnO2, CaO

D. CO2, SiO2, NO2, N2O5, P2O5

Câu 5. (4 điểm)

Hãy hoàn thành bảng đã đến dưới đây bằng phương pháp đánh lốt (+) vào cột tất cả phương trình đúng và khắc ghi (-) vào cột tất cả phương trình không nên :

STT

Phương trình hóa học

Phản ứng hóa hợp

Phản ứng phân hủy

01

2 HgO à 2Hg + O2

02

2 fe + 3Cl2 → 2 FeCl3

03

Fe + 2 HCl → FeCl2 + H2

04

CaCO3 → CaO + CO2

05

CO2 + 2Mg→ 2MgO + C

06

C + O2 → CO2

07

2KClO3 →2KCl + 3O2

08

2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O


II/ Tự luận (4 điểm)

Đốt cháy trọn vẹn 126g fe trong bình chứa khí O2.

a. Hãy viết phương trình bội phản ứng xảy ra.

b. Tính thể tích khí O2(ở đktc) sẽ tham gia phản bội ứng trên.

c. Tính khối lượng KClO3 cần dùng để khi phân huỷ thì thu được tiện tích khí O2(ở đktc) bởi với thể tích khí O2 đã sử dụng ở làm phản ứng trên.

Đáp án đề thi học kì 2 Hóa 8

I. Trắc nghiệm: ( 2 điểm) 1 - A. 2 – B. 3 – C. 4 – D.

Câu 5: ( 4 điểm)

STT

Phương trình hóa học

Phản ứng hóa hợp

Phản ứng phân hủy

01

2 HgO → 2Hg + O2

-

+

02

2 sắt + 3Cl2 → 2 FeCl3

+

-

03

Fe + 2 HCl →FeCl2 + H2

-

-

04

CaCO3 → CaO + CO2

-

+

05

CO2 + 2Mg → 2MgO + C

-

-

06

C + O2 → CO2

+

-

07

2KClO3→ 2KCl + 3O2

-

+

08

2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

-

+

Tự luận: (4 điểm)

nFe = 2,25 mol (0,5 điểm)

3Fe + 2O2 →Fe3O4 (0,5 điểm)

n oxi bội phản ứng = 1,5 mol (0,5 điểm)

Voxi phản nghịch ứng = 33,6(l) (0,5 điểm)

2KClO3 →2KCl + 3O2 (1 điểm)

Số mol KClO3 = 1mol (0,5 điểm)

Khối lượng KClO3 = 122,5g (0,5 điểm)

..................

Đề thi Hóa 8 học kì 2 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Ma trận đề thi học tập kì 2 hóa học 8

Nội dung con kiến thức

Mức độ dấn thức

Cộng

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số câu hỏi

3

1 15a

15c

4

Số điểm

0,75

2,0

2,75(27,5%)

2.Dung dịch

-Nhận biết dung môi, chất tan vào dung dịch.

Xem thêm: Lịch Thi Đấu, Trực Tiếp Đá Banh Việt Nam Hôm Nay Mới Nhất, Lịch Thi Đấu, Trực Tiếp Aff Cup 2020 Hôm Nay 12

-Khái niệm dd, dd không bão hòa, nồng độ %

-Những yếu tố ảnh hưởng đến đọ tan. Kí hiệu độ tan. Tính tan.

-Tính C%

-Tính khối lượng khi biết CM.

Số câu hỏi

1

1

15b

1

10

Số điểm

1,75

1,75

0,25

0,25

4,0(40%)

3. Tổng hòa hợp

-Bài toán.

Só câu hỏi

1

1

Số điểm

3,25

32,5 (32,5%)

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

9

2,5

(25%)

1

1,75

(17,5%)

1

2,0

(20%)

1

0.25

(2,5%)

1

0,25

2,5%

1

3,25

(32,5%)

14

10,0 đ

(100%)


Đề thi Hóa 8 học tập kì 2

A. Phần trắc nghiệm (2,0 điểm): nên chọn lựa đáp án đúng trong số câu sau:

Câu 1. trong các dãy chất sau đây, dãy chất nào làm qùy tím thay đổi màu sắc xanh?

A. KClO3, NaCl, FeSO4, MgCO3.

B. CaO, SO3, BaO, Na2O.

C. Ca(OH)2, KOH, NaOH, Ba(OH)2.

D. HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4.

Câu 2. Xét các chất: Na2O, KOH, MgSO4, Ba(OH)2, HNO3, HCl, Ca(HCO3)2. Số oxit; axit; bazơ, muối theo thứ tự là:

A. 1; 2; 2; 3.

B. 1; 2; 2; 2.

C. 2; 2; 1; 2.

D. 2; 2; 2; 1

Câu 3. độ đậm đặc % của một dung dịch mang đến biết

A. Số gam chất tan gồm trong 100g nước.

B. Số gam hóa học tan tất cả trong 1000ml dung dịch.

C. Số gam chất tan có trong 100ml nước.

D. Số gam chất tan bao gồm trong 100g dung dịch.

Câu 4. Biết độ tung của KCl ngơi nghỉ 300C là 37. Khối lượng nước bay hơi sinh sống 300C từ bỏ 200g dung dịch KCl 20% và để được dung dịch bão hòa là:

A. 52 gam.

B. 148 gam.

C. 48 gam

D. 152 gam

B. Phần tự luận (8,0 điểm)

Câu 5. Dứt các phương trình chất hóa học sau và cho thấy thêm chúng thuộc các loại phản ứng gì?:

K + ?→ KOH + H2

Al + O2 →?

FexOy + O2→ Fe2O3

KMnO4 → ? + MnO2 + O2

Câu 6. Nêu cách thức nhận biết những chất khí sau: Khí nitơ, hiđro, oxi, cacbon đioxit, và khí metan (CH4). Viết PTHH ví như có?

Câu 7. đến 5,4 gam bột Nhôm chức năng vừa đầy đủ với 400ml dung dịch HCl

a. Tính mật độ mol/lít hỗn hợp HCl đang dùng?

b. Lượng khí Hidro thu được sinh hoạt trên cho qua bình đựng 32g CuO nung rét thu được m gam chất rắn. Tính % cân nặng các chất trong m?

Đáp án đề thi học kì 2 Hóa 8

A. Phần trắc nghiệm: (2,0 điểm)

Câu1234
Đáp ánCBDA
Thang điểm0,50,50,50,5

B. Phần tự luận: (8đ)

CâuNội dungĐiểm
Câu 1 (3đ)

2K + 2H2O →2 KOH + H2 (Phản ứng thế)

4Al + 3O2→ 2Al2O3 (Phản ứng hóa hợp)

4FexOy +(3x- 2y)O2→ 2xFe2O3 (Phản ứng hóa hợp)

2 KMnO4→ K2MnO4 + MnO2 + O2 (Phản ứng phân hủy)

(HS xác minh sai mỗi bội phản ứng trừ 0,25 đ)

0,75 đ

0,75 đ

0,75 đ

0,75 đ

Câu 2 (2đ)

Dùng dung dịch nước vôi trong nhận ra khí CO2

Phương trình hóa học: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Dùng tàn đóm đỏ nhận biết khí O2

Phương trình hóa học: C + O2

*
CO2

Ba khí còn sót lại dẫn qua bột CuO nung nóng, khí làm đổi màu CuO thành đỏ gạch men là khí H2