Hoa cầm tay cô dâu 2021

CỬA HÀNG CƯỚI HỎI VIP 17b HÀNG LƯỢC – Địa chỉ: số 17b phố sản phẩm Lược, trả Kiếm, Hà Nội.

Bạn đang xem: Hoa cầm tay cô dâu 2021

– Xưởng ăn hỏi: số 42 ngõ 242 Phú Viên, người tình Đề, Long Biên, Hà Nội.


*

Hoa Cưới di động HT-219

450.000đ


*

Hoa Cưới di động cầm tay HT-609

450.000đ


*

Hoa di động HT-619


Liên hệ


*

Hoa di động cầm tay HT-440


350.000đ


*

Hoa Cưới cầm tay HT-620

Liên hệ


Hoa Cưới di động HT-253

450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-401


450.000đ


Hoa cầm tay HT-617


500.000đ


Hoa di động HT-420


400.000đ


Hoa di động HT-618


650.000đ


Hoa di động cầm tay HT-402


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-614


Liên hệ


Hoa di động cầm tay HT-616


Liên hệ


Hoa di động cầm tay HT-408


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-613


Liên hệ


Hoa di động cầm tay HT-608 (Theo mùa)


900.000đ


Hoa di động HT-403


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-400


700.000đ


Hoa cầm tay HT-239


800.000đ


Hoa di động cầm tay HT-314


900.000đ


Hoa di động cầm tay HT-591


500.000đ


Hoa di động HT-592


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-598


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-593


900.000đ


Hoa cầm tay HT-421


400.000đ


Hoa cầm tay HT-419


450.000đ


Hoa di động HT-590


500.000đ


Hoa cầm tay HT-412


600.000đ


Hoa di động HT-404


700.000đ


Hoa di động HT-202


800.000đ


Hoa di động cầm tay HT-329


900.000đ


Hoa di động cầm tay HT-422


400.000đ


Hoa di động cầm tay HT-511


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-410


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-416


600.000đ


Hoa cầm tay HT-406


700.000đ


Hoa di động HT-224


800.000đ


Hoa di động cầm tay HT-218


900.000đ


Hoa di động HT-426


400.000đ


Hoa di động HT-424


450.000đ


Hoa di động HT-414


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-423


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-407


700.000đ


Hoa di động HT-237


800.000đ


Hoa di động HT-234


900.000đ


Hoa di động cầm tay HT-433


400.000đ


Hoa di động HT-431


450.000đ


Hoa cầm tay HT-417


500.000đ


Hoa cầm tay HT-425


600.000đ


Hoa di động HT-409


700.000đ


Hoa di động HT-204


800.000đ


Hoa di động HT-217


900.000đ


Hoa di động HT-551


400.000đ


Hoa di động HT-439


450.000đ


Hoa cầm tay HT-418


500.000đ


Hoa cầm tay HT-430


600.000đ


Hoa di động HT-413


700.000đ


Hoa di động HT-225


800.000đ


Hoa di động cầm tay HT-213


900.000đ


Hoa di động cầm tay HT-572


400.000đ


Hoa di động HT-444


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-427


500.000đ


Hoa di động HT-437


600.000đ


Hoa di động HT-415


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-110


800.000đ


Hoa di động cầm tay HT-229


900.000đ


Hoa cầm tay HT-347


400.000đ


Hoa cầm tay HT-446


450.000đ


Hoa cầm tay HT-429


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-441


600.000đ


Hoa di động HT-428


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-341


400.000đ


Hoa di động HT-454


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-435


500.000đ


Hoa di động HT-448


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-432


700.000đ


Hoa di động HT-308


500.000đ


Hoa di động HT-463


450.000đ


Hoa cầm tay HT-436


500.000đ


Hoa di động HT-453


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-434


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-538


450.000đ


Hoa di động HT-438


500.000đ


Hoa di động HT-460


600.000đ


Hoa cầm tay HT-540


450.000đ


Hoa di động HT-442


500.000đ


Hoa cầm tay HT-461


600.000đ


Hoa cầm tay HT-449


700.000đ


Hoa di động HT-541


450.000đ


Hoa cầm tay HT-443


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-465


600.000đ


Hoa cầm tay HT-451


700.000đ


Hoa cầm tay HT-543


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-445


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-466


600.000đ


Hoa cầm tay HT-467


700.000đ


Hoa di động HT-545


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-447


500.000đ


Hoa di động HT-470


600.000đ


Hoa cầm tay HT-473


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-561


450.000đ


Hoa di động HT-452


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-471


600.000đ


Hoa cầm tay HT-554


700.000đ


Hoa cầm tay HT-555


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-455


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-474


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-571


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-562


450.000đ


Hoa cầm tay HT-456


500.000đ


Hoa cầm tay HT-534


600.000đ


Hoa di động HT-577


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-568


450.000đ


Hoa di động HT-458


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-536


600.000đ


Hoa cầm tay HT-580


700.000đ


Hoa cầm tay HT-569


450.000đ


Hoa cầm tay HT-459


500.000đ


Hoa cầm tay HT-542


600.000đ


Hoa di động HT-513


700.000đ


Hoa cầm tay HT-576


450.000đ


Hoa cầm tay HT-462


500.000đ


Hoa cầm tay HT-547


600.000đ


Hoa cầm tay HT-312


700.000đ


Hoa cầm tay HT-579


450.000đ


Hoa cầm tay HT-464


500.000đ


Hoa di động HT-548


600.000đ


Hoa di động HT-351


700.000đ


Hoa di động HT-584


450.000đ


Hoa cầm tay HT-468


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-549


600.000đ


Hoa cầm tay HT-342


700.000đ


Hoa di động HT-585


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-469


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-550


600.000đ


Hoa di động HT-201


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-589


450.000đ


Hoa cầm tay HT-472


500.000đ


Hoa cầm tay HT-552


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-207


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-507


450.000đ


Hoa di động HT-535


500.000đ


Hoa cầm tay HT-553


600.000đ


Hoa di động HT-220


700.000đ


Hoa cầm tay HT-509


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-556


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-558


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-203


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-509


450.000đ


Hoa cầm tay HT-556


500.000đ


Hoa cầm tay HT-558


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-560


600.000đ


Hoa di động HT-477


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-478


500.000đ


Hoa cầm tay HT-502


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-500


450.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-281

450.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-254

450.000đ


Hoa Cưới di động HT-214

450.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-205

450.000đ


Hoa Cưới di động HT-250

450.000đ


Hoa Cưới di động HT-269

400.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-240

400.000đ


Hoa Cưới di động HT-265

450.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-267

600.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-263

600.000đ


Hoa Cưới di động HT-179

500.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-252

450.000đ


Hoa Cưới di động HT-186

500.000đ


Hoa Cưới di động HT-259

400.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-102

350.000đ


Hoa Cưới di động HT-262

450.000đ


Hoa Cưới di động HT-260

450.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-255

700.000đ


Hoa Cưới di động HT-270

450.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-271

450.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-233

800.000đ


Hoa Cưới di động HT-257

600.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-227

600.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-230

Liên Hệ


Hoa Cưới cầm tay HT-238

600.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-236

800.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-223

700.000đ


Hoa Cưới di động HT-261

800.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-159

600.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-161

700.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-266

900.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-164

550.000đ


Hoa Cưới di động HT-228

700.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-226

900.000đ


Hoa cầm tay Cô Dâu HT-163

500.000đ


Hoa Cưới HT-313


600.000đ


Có thể các bạn quan tâm: Thuê xe Cưới – Hoa tô điểm Xe Cưới – Hoa Tay Cô Dâu – Tráp Ăn Hỏi – Tráp Dạm Ngõ – Hoa Trang Trí Phòng Cưới – Phông Cưới – Nhà Bạt Đám Cưới – Cổng Hoa Cưới


Với hoa cưới nuốm tay, cô dâu hoàn toàn có thể chọn hoa tươi hoặc hoa lụa phần đông giúp tôn lên vẻ đẹp mắt của mình. Hay sẽ lựa chọn hoa tươi là chính do sự đa dạng trong mẫu mã mã, color và tươi sáng hơn. Mặc dù nhiên, hoa nuốm tay bởi lụa cũng đều có những ưu điểm độ bền cao, sử dụng thoải mái ko bị dập, lại có thể giữ lại làm kỷ niệm.

Xem thêm: Cách Để Khắc Phục Thói Lười Biếng Trong Học Tập Của Nhiều Học Sinh Ngày Nay

1. Hoa cầm tay cô dâu dạng tròn

Có thể nói đó là kiểu hoa cưới di động phổ biển lớn nhất, vì kiểu dáng bé dại gọn, solo giản, dịu nhàng không khiến vướng víu khi cố trên tay đi lại. Hoa di động dạng tròn được kết thành từ rất nhiều loại hoa, nhiều màu sắc khác nhau theo tứ tự thành những lớp mẫu mã tròn. Đặc điểm: thi công đơn giản, nhỏ gọn hoa được cắm vào một trong những khối mút tròn không cần để cả cuống, tay cầm nhẹ, tiện lợi chụp ảnh ở ngẫu nhiên góc độ nào, phối kết hợp nhiều một số loại hoa có lại màu sắc cuốn hút cho bó hoa cưới vắt tay. Hoa thích hợp cho thứ hạng hoa di động cầm tay dạng tròn: hoa hồng, hoa lan, hoa ly, hoa đồng tiền…

2. Hoa cưới di động cầm tay dáng ngắn

Hoa cưới cầm tay dáng ngắn gồm nhiều bông hoa được xếp theo sản phẩm tự cao thấp khác biệt quanh trục tròn, các bông hoa xòa ra tạo nên thành hình mái vòm. Thiết kế hoa thay tay kiểu dáng này bạn thuận lợi kết phù hợp nhiều các loại hoa lá không giống nhau hoặc chỉ dùng 1 nhiều loại duy nhất. Phần cuống hoa sẽ được thắt dây ruy băng điệu đà nữ tính. Hoa tương thích cho thứ hạng hoa cưới di động dáng ngắn: hoa hồng, hoa mẫu mã đơn, hoa thược dược…

3. Hoa di động cầm tay cô dâu dạng thác nước

Đây là loại hoa cưới cầm cố tay thông dụng ở các nướ Châu Âu, phần hoa lớn được xếp ở trên đỉnh và nhỏ dại dần xuống phía bên dưới và kết thành từ tương đối nhiều bông hoa phệ nhỏ. Xây dựng hoa di động cầm tay dạng này tương đối cổ điển, lịch sự trọng, phần đuôi rũ dài vận động uyển gửi theo nhịp cách của nàng dâu mạng lại vẻ thướt tha, mượt mại. Nhiều loại hoa thích hợp cho thứ hạng hoa di động cầm tay cô dâu dạng thác nước: hoa lan trắng, hoa hồng, hoa lily…

Ngoài những yếu tố trên, khi chọn hoa cưới cầm tay cô dâu phải phải để ý một vấn đề sau:

+ Chọn hoa di động cùng tông với phong thái trang trí tiệc cưới: fonts nền tô điểm tiệc cưới phần đông sẽ theo một tông màu nền chủ đạo, đồng bộ từ tấm trải bàn bàn, nền, rạp cho tới cổng hoa và bộ đồ cô dâu chú rể. Bởi vì thế, khi lựa chọn hoa cưới di động cô dâu cần phải cân xứng với phong thái trang trí tiệc cưới sẽ có đến cho bạn sự kết hợp tuyệt đối hoàn hảo nhất.

+ Chọn hoa di động cầm tay cô dâu cân xứng với bộ váy cưới: Để mang đến một vẻ đẹp nhất hoàn mỹ nhất cho cô dâu trong ngày cưới, không chỉ với trang điểm, bộ đồ và phụ kiện, hoa di động cầm tay cô dâu cũng cần tương xứng với dạng hình trang phục văn minh hay truyền thống, váy màu trắng hay màu đỏ. Một bóa hoa cưới di động cầm tay đẹp và cân xứng sẽ làm nàng dâu càng thêm trông rất nổi bật và hoàn hảo trong ngày trọng đại.

+ Chọn hoa cưới cầm tay theo mùa: Với từng mùa trong năm sẽ sở hữu được những các loại hoa riêng đem lại nhiều vẻ đẹp khác nhau và cũng tác động lớn đến túi tiền bó hoa cố kỉnh tay. Đó cũng là vì sao các cô dâu nên chọn hoa di động theo mùa để đảm bảo an toàn có một bó hoa rất đẹp lại bảo đảm an toàn tính gớm tế.