HOA CẦM TAY CÔ DÂU 2021

CỬA HÀNG CƯỚI HỎI VIP 17b HÀNG LƯỢC – Địa chỉ: số 17b phố Hàng Lược, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Bạn đang xem: Hoa cầm tay cô dâu 2021

– Xưởng ăn hỏi: số 42 ngõ 242 Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.


*

Hoa Cưới Cầm Tay HT-219

450.000đ


*

Hoa Cưới Cầm Tay HT-609

450.000đ


*

Hoa Cầm Tay HT-619


Liên hệ


*

Hoa Cầm Tay HT-440


350.000đ


*

Hoa Cưới Cầm Tay HT-620

Liên hệ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-253

450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-401


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-617


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-420


400.000đ


Hoa Cầm Tay HT-618


650.000đ


Hoa Cầm Tay HT-402


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-614


Liên hệ


Hoa Cầm Tay HT-616


Liên hệ


Hoa Cầm Tay HT-408


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-613


Liên hệ


Hoa Cầm Tay HT-608 (Theo mùa)


900.000đ


Hoa Cầm Tay HT-403


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-400


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-239


800.000đ


Hoa Cầm Tay HT-314


900.000đ


Hoa Cầm Tay HT-591


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-592


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-598


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-593


900.000đ


Hoa Cầm Tay HT-421


400.000đ


Hoa Cầm Tay HT-419


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-590


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-412


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-404


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-202


800.000đ


Hoa Cầm Tay HT-329


900.000đ


Hoa Cầm Tay HT-422


400.000đ


Hoa Cầm Tay HT-511


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-410


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-416


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-406


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-224


800.000đ


Hoa Cầm Tay HT-218


900.000đ


Hoa Cầm Tay HT-426


400.000đ


Hoa Cầm Tay HT-424


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-414


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-423


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-407


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-237


800.000đ


Hoa Cầm Tay HT-234


900.000đ


Hoa Cầm Tay HT-433


400.000đ


Hoa Cầm Tay HT-431


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-417


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-425


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-409


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-204


800.000đ


Hoa Cầm Tay HT-217


900.000đ


Hoa Cầm Tay HT-551


400.000đ


Hoa Cầm Tay HT-439


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-418


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-430


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-413


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-225


800.000đ


Hoa Cầm Tay HT-213


900.000đ


Hoa Cầm Tay HT-572


400.000đ


Hoa Cầm Tay HT-444


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-427


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-437


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-415


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-110


800.000đ


Hoa Cầm Tay HT-229


900.000đ


Hoa Cầm Tay HT-347


400.000đ


Hoa Cầm Tay HT-446


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-429


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-441


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-428


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-341


400.000đ


Hoa Cầm Tay HT-454


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-435


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-448


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-432


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-308


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-463


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-436


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-453


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-434


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-538


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-438


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-460


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-540


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-442


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-461


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-449


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-541


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-443


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-465


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-451


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-543


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-445


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-466


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-467


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-545


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-447


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-470


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-473


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-561


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-452


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-471


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-554


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-555


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-455


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-474


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-571


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-562


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-456


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-534


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-577


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-568


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-458


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-536


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-580


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-569


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-459


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-542


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-513


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-576


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-462


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-547


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-312


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-579


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-464


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-548


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-351


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-584


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-468


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-549


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-342


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-585


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-469


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-550


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-201


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-589


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-472


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-552


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-207


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-507


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-535


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-553


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-220


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-509


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-556


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-558


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-203


700.000đ


Hoa Cầm Tay HT-509


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-556


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-558


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-560


600.000đ


Hoa Cầm Tay HT-477


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-478


500.000đ


Hoa Cầm Tay HT-502


450.000đ


Hoa Cầm Tay HT-500


450.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-281

450.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-254

450.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-214

450.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-205

450.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-250

450.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-269

400.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-240

400.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-265

450.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-267

600.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-263

600.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-179

500.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-252

450.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-186

500.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-259

400.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-102

350.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-262

450.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-260

450.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-255

700.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-270

450.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-271

450.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-233

800.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-257

600.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-227

600.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-230

Liên Hệ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-238

600.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-236

800.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-223

700.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-261

800.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-159

600.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-161

700.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-266

900.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-164

550.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-228

700.000đ


Hoa Cưới Cầm Tay HT-226

900.000đ


Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-163

500.000đ


Hoa Cưới HT-313


600.000đ


Có thể bạn quan tâm: Thuê Xe Cưới – Hoa Trang Trí Xe Cưới – Hoa Tay Cô Dâu – Tráp Ăn Hỏi – Tráp Dạm Ngõ – Hoa Trang Trí Phòng Cưới – Phông Cưới – Nhà Bạt Đám Cưới – Cổng Hoa Cưới


Với hoa cưới cầm tay, cô dâu có thể chọn hoa tươi hoặc hoa lụa đều giúp tôn lên vẻ đẹp của mình. Thường sẽ lựa chọn hoa tươi là chính bởi sự đa dạng trong mẫu mã, màu sắc và tươi tắn hơn. Tuy nhiên, hoa cầm tay bằng lụa cũng có những ưu điểm độ bền cao, sử dụng thoải mái ko bị dập, lại có thể giữ lại làm kỷ niệm.

Xem thêm: Cách Để Khắc Phục Thói Lười Biếng Trong Học Tập Của Nhiều Học Sinh Ngày Nay

1. Hoa cầm tay cô dâu dạng tròn

Có thể nói đây là kiểu hoa cưới cầm tay phổ biển nhất, bởi kiểu dáng nhỏ gọn, đơn giản, nhẹ nhàng không gây vướng víu khi cầm trên tay đi lại. Hoa cầm tay dạng tròn được kết thành từ nhiều loại hoa, nhiều màu sắc khác nhau theo tứ tự thành các lớp dạng hình tròn. Đặc điểm: thiết kế đơn giản, gọn gàng hoa được cắm vào một khối mút tròn không cần để cả cuống, tay cầm nhẹ, dễ dàng chụp ảnh ở bất kỳ góc độ nào, kết hợp nhiều loại hoa mang lại màu sắc cuốn hút cho bó hoa cưới cầm tay. Hoa thích hợp cho kiểu hoa cầm tay dạng tròn: hoa hồng, hoa lan, hoa ly, hoa đồng tiền…

2. Hoa cưới cầm tay dáng ngắn

Hoa cưới cầm tay dáng ngắn gồm nhiều bông hoa được xếp theo thứ tự cao thấp khác nhau quanh trục tròn, các bông hoa xòa ra tạo thành hình mái vòm. Thiết kế hoa cầm tay kiểu dáng này bạn dễ dàng kết hợp nhiều loại hoa lá khác nhau hoặc chỉ dùng 1 loại duy nhất. Phần cuống hoa sẽ được thắt dây ruy băng điệu đà nữ tính. Hoa thích hợp cho kiểu hoa cưới cầm tay dáng ngắn: hoa hồng, hoa mẫu đơn, hoa thược dược…

3. Hoa cầm tay cô dâu dạng thác nước

Đây là kiểu hoa cưới cầm tay phổ biến ở các nướ Châu Âu, phần hoa to được xếp ở trên đỉnh và nhỏ dần xuống phía dưới và kết thành từ rất nhiều bông hoa lớn nhỏ. Thiết kế hoa cầm tay dạng này khá cổ điển, sang trọng, phần đuôi rũ dài chuyển động uyển chuyển theo nhịp bước của cô dâu mạng lại vẻ thướt tha, mềm mại. Loại hoa thích hợp cho kiểu hoa cầm tay cô dâu dạng thác nước: hoa lan trắng, hoa hồng, hoa lily…

Ngoài các yếu tố trên, khi chọn hoa cưới cầm tay cô dâu cần phải chú ý một vấn đề sau:

+ Chọn hoa cầm tay cùng tông với phong cách trang trí tiệc cưới: Phông nền trang trí tiệc cưới hầu hết sẽ theo một tông màu chủ đạo, đồng bộ từ khăn trải bàn, nền, rạp cho đến cổng hoa và trang phục cô dâu chú rể. Vì thế, khi chọn hoa cưới cầm tay cô dâu cần phải phù hợp với phong cách trang trí tiệc cưới sẽ mang đến cho bạn sự kết hợp tuyệt vời nhất.

+ Chọn hoa cầm tay cô dâu phù hợp với bộ váy cưới: Để mang lại một vẻ đẹp hoàn mỹ nhất cho cô dâu trong ngày cưới, không chỉ từ trang điểm, trang phục và phụ kiện, hoa cầm tay cô dâu cũng cần phù hợp với kiểu trang phục hiện đại hay truyền thống, váy màu trắng hay màu đỏ. Một bóa hoa cưới cầm tay đẹp và phù hợp sẽ làm cô dâu càng thêm nổi bật và hoàn hảo trong ngày trọng đại.

+ Chọn hoa cưới cầm tay theo mùa: Với mỗi mùa trong năm sẽ có những loại hoa riêng mang đến nhiều vẻ đẹp khác nhau và cũng ảnh hưởng lớn đến giá cả bó hoa cầm tay. Đó cũng là lý do các cô dâu nên chọn hoa cầm tay theo mùa để đảm bảo có một bó hoa đẹp lại đảm bảo tính kinh tế.