Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng

l>Quang Duc Homepage - Vietnamese - English Buddhist library
Tiếng Việt

Trang bên Quảng Đức

Tiếng Anh

*

...... ...

Bạn đang xem: Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng

.

Nghi Thức Tụng Niệm

Tại Tu Viện Quảng Ðức

--- o0o ---

2. Nghi Thức mong An

Nguyện hương thơm (Chủ lễ )

Nguyện rước lòng thành kính,

Gởi theo đám mây hương,

Phưởng phất khắp mười phương,

Cúng nhường ngôi Tam Bảo.

Thề trọn đời giữ đạo,

Theo tự tánh có tác dụng lành.

Cùng Pháp giới bọn chúng sanh

Cầu Phật trường đoản cú gia hộ:

Tâm Bồ-đề kiên cố,

Chí tu học vững bền,

Xa bể khổ mối cung cấp mê,

Chóng trở lại bờ giác. O

Nay môn đệ chúng bé dâng nồng nhiệt thành hướng tới Ngôi Tam Bảo, trì tụng khiếp chú, xưng tán hồng danh, tu hành công đức, ngưỡng nguyện mười phương Tam Bảo từ bỏ bi gia hộ Phật tử (tên họ, pháp danh, tuổi) được nương dựa vào công đức này tật bệnh tiêu trừ, hay được an lành, xa lìa khổ ách. Nguyện cầu tất cả chúng sinh phần đa thành Phật đạo.

Nam-mô hương Cúng dường Bồ-tát. (3 lần)O

(Chủ lễ xá 3 xá rồi cắm hương vào Lư hương)

TÁN PHẬT VÀ QUÁN TƯỞNG

Ðấng Pháp vương vô thượng,

Ba cõi chẳng ai bằng,

Thầy dạy khắp trời người,

Cha lành thông thường bốn loài.

Quy y tròn một niệm,

Dứt sạch sẽ nghiệp ba kỳ

Xưng dương thuộc tán thán

Ức kiếp không tận cùng .(xá 1 xá) O

Phật, chúng sanh: tánh thường rỗng lặng.

Ðạo thông cảm không thể nghĩ bàn.

Lưới đế châu ví tựa đạo tràng,

Mười phương Phật bảo, hào quang quẻ sáng ngời,

Trước bảo tọa thân con hình ảnh hiện,

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. (xá 1 xá) O

ÐẢNH LỄ

Chí trọng tâm đảnh lễ Nam mô tận lỗi không, đổi thay pháp giới, quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp, hiền hậu Thánh Tăng thường trú Tam Bảo. (1 lạy) O

Chí trung ương đảnh lễ Nam mô Ta-bà Giáo chủ Ðiều ngự Bổn Sư Thích-Ca-Mâu-Ni Phật, Ðương lai hạ sinh Di-Lặc Tôn Phật, Ðại Trí Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-tát, Ðại Hạnh Phổ hiền lành Bồ-tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ-tát, Linh đánh hội thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy) O

Chí trung ương đảnh lễ Nam mô Tây Phương cực Lạc nhân loại Ðại trường đoản cú Ðại Bi A-Di-Ðà Phật, Ðại Bi Quán thế Âm Bồ-tát, Ðại thay Chí Bồ-tát, Ðại nguyện Ðịa Tạng vương Bồ-tát, thanh tịnh Ðại Hải chúng Bồ-tát. (1 lạy) OO

TRÌ TỤNG

(Ðại bọn chúng ngồi thẳng lưng theo tứ thế hoa sen. Duy na và phê duyệt Chúng khai chuông mõ . Từ đây chủ lễ xướng cùng đại chúng cùng tụng theo)

TÁN LƯ HƯƠNG

Kim lư vừa bén cừu đàn,

Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương, hiện nay thành mây báu kiết tường, Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiền, Pháp thân tổng thể hiện tiền, chứng tỏ hương nguyện phước ngay tức khắc ban cho. Nam giới Mô mùi hương Vân Cái người tình Tát Ma Ha Tát ( 3 lần) O

CHÚ ÐẠI BI

Nam mô Ðại Bi Hội Thượng Phật bồ Tát (3 lần) O

Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô hổ ngươi Ðại Bi trung ương Ðà La Ni.

Nam tế bào hắc ra đát na nhiều ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế thước chén ra da, người yêu đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha mũ chào mào ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam tế bào tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam tế bào na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, mãng cầu ma bà dà, ma vạc đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha ý trung nhân đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phát xà domain authority đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật domain authority ra, dá ra dá ra. Mạ mạ vạc ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất mãng cầu thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phân phát xa vạc sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, vớ rị tất rị, đánh rô sơn rô, bồ đề dạ người yêu đề dạ, người thương đà dạ ý trung nhân đà dạ, ri đế rị dạ, mãng cầu ra cẩn trì, địa rị sắc đẹp ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Vớ đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha a vớ đà dạ, ta bà ha. Dả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Cha đà ma kiết vớ đà da, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị win kiết ra dạ, ta bà ha. Nam tế bào hắc ra đát na nhiều ra dạ da. Nam tế bào a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án tất năng lượng điện đô, mạn nhiều ra, bạt đà dạ, ta bà ha. ( 3 lần) O

Ðại từ đại bi thảm chúng sinh Ðại tin vui đại xả cứu vãn muôn loài

Tướng xuất sắc chói sáng sủa tự trang nghiêm

Ðệ tử chí trọng tâm quy mạng lễ

Nam tế bào Thập Phương thường Trú Tam Bảo ( 3 lần) O

Chủ lễ xướng Sớ ước an lành

Ngàn tướng tốt đoan nghiêm nhiệm mầu Trải tăng kỳ số kiếp chân tu

Mặt sáng tợ trăng tròn, mắt đẹp nhất như sen

Khắp cõi Trời, bạn đều cung kính.

Một lòng lễ lạy Ðức tướng tá Như Lai, ngợi khen mãi vẫn không vấn đề gì cùng tận. Nay vị đệ tử..... Quỳ trước Bảo điện, thiết lễ ước an, dâng lời sớ bạch, nguyện đức tự Bi xót thương triệu chứng giám.

Tuyên đọc sớ ước An:

Phục dĩ : Chư Phật trường đoản cú Bi, bởi đại sự thương cứu chúng sanh, đề xuất hóa hiện tại xuống cõi hồng trần, dùng phương tiện đi lại tùy cơ cứu vãn độ, nay chúng bé dâng sớ kính thành, cầu xin chư Phật hội chứng tri thương xót.

Chúng con quê nhà từ nước Việt Nam, nay đang trú ngụ tại thành phố : ............ Giang sơn Úc Ðại Lợi. Trước Phật đài, đại hùng bảo năng lượng điện Chùa:............, kính dưng một nén chân hương, yêu cầu cầu:

Trên mười phương chư Phật: Ðức Dược Sư lưu lại Ly quang đãng Như Lai; Ðức Ðại Bi Quán nuốm Âm nhân tình Tát; Ðức Linh Cảm chuẩn Ðề Vương nhân tình Tát và Mười Phương người thương Tát Ma Ha Tát ! dũ lòng xót thương, ai lân triệu chứng giám !

Nay chúng bé tên :.......... Pháp danh :..........cùng nhau một dạ chí thành, tựa theo chúng đức Tăng già phía dẫn. Chúng con cùng thọ trì tởm chú, xướng tụng Ðại quá .... (Kinh Phổ Môn... Tởm Dược Sư...). Và các Thần chú Ðại Bi, Tiêu Tai cat Tường, cúi xin hồng ân chư Phật, chư đại người yêu Tát, chén Bộ Thánh Hiền, Phạm Võng Chư Thiên, từ bi gia hộ cho đệ tử bọn chúng con, tật căn bệnh tiêu trừ, oan khiên tận diệt, mái ấm gia đình hưng thạnh, quyến thuộc tăng phước đoàn viên. Nguyện mang lại đệ tử chúng con, an nhiên từ tại, diệt trừ khổ báo tử sinh, kiếp sống thường cư an lạc, nguyện ước giải bay trầm luân, tất cả chúng sanh giường lên bờ giác.

Nam tế bào Ta Bà Giáo nhà Bổn Sư đam mê Ca Mâu Ni Phật , tác đại bệnh minh

Nam tế bào Dược Sư giữ Ly quang đãng Vương Phật , tác đại triệu chứng minh

Nam tế bào Long Hoa Giáo chủ Ðương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, tác đại chứng minh

Phục Nguyện : Ðức tự Bi của Chư Phật, to lớn vô biên, Nguyện bọn chúng sanh sống khắp đa số miền, các nhờ ơn tế độ. Khắp nguyện hàm linh tư loại, khỏi hải sáu nẽo cha đường, nhanh chóng tựa nương về Phật, sớm bay luân hồi, sớm thành Phật Ðạo.

Nay Phật lịch:...... Ngày... Tháng.... Năm..... Môn đệ chúng con thành trọng tâm bái sớ. O

Phát Nguyện Trì khiếp

Cui lạy đấng Tam Giới Tôn

Quy mạng thuộc mười phương Phật

Con ni phát nguyện rộng

Thọ trì gớm Phổ Môn

Trên đền tứ ơn nặng,

Dưới cứu khổ cha đường.

Nguyện cho tất cả những người thấy nghe

Ðều vạc lòng bồ-đề,

Hết một báo thân này sinh qua cõi rất lạc.

Nam tế bào Bổn Sư ưng ý Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

Phật Pháp cao tay rất thậm sâu

Trăm nghìn muôn kiếp cạnh tranh tìm cầu

Con ni nghe thấy chuyên trì tụng

Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

Nam tế bào Pháp Hoa Hội Thượng Phật người tình Tát (3 lần) O

Phật nói kinh Hạnh Nguyện cứu giúp Khổ tình nhân Tát Quán nỗ lực Âm

Lúc bấy giờ, ngài Vô-Tận-Ý Bồ-Tát ngay lập tức từ vị trí ngồi vùng lên trịch áo bày vai hữu, chấp tay hướng Phật mà lại bạch rằng: "Thế Tôn! Ngài Quán-Thế-Âm Bồ-Tát bởi vì nhân duyên gì cơ mà tên là Quán-Thế-Âm?". O

Phật bảo Ngài Vô-Tận-Ý Bồ-Tát! " Thiện nam giới tử! Nếu tất cả vô lượng trăm ngàn muôn ức chúng sanh chịu những khổ não, nghe Quán-Thế-Âm Bồ-Tát này một lòng xưng danh. Quán-Thế-Âm Bồ-Tát tức thì để ý tiếng tăm kia, hồ hết được giải thoát. O

Nếu có fan trì thương hiệu Quán-Thế-Âm người yêu Tát nầy, dầu vào vào lửa lớn, lửa chẳng cháy được, vì do sức uy thần của Bồ-Tát nầy được như vậy.

Nếu bị nước phệ làm trôi, xưng thương hiệu Bồ-Tát nầy tức tốc được chỗ cạn.

Nếu tất cả trăm nghìn muôn ức bọn chúng sanh vị tìm vàng, bạc, lưu lại ly, mã não, san hô, hổ phách, trân châu, những thứ báu, vào trong hải dương lớn, trả sử gió béo thổi ghe thuyền của kia trôi tắp nơi nước quỉ La-sát, trong ấy nếu bao gồm nhẫn đến một fan xưng thương hiệu Quán- Thế-Âm Bồ-Tát, thì những người đó đều được ra khỏi nạn quỉ La-sát. Vì nhân duyên này mà tên là Quán-Thế-Âm.

Nếu lại có người sắp có khả năng sẽ bị hại, xưng thương hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, thì dao gậy của bạn cầm tức tốc bị gãy từng khúc, bạn ấy ngay tức khắc được bay khỏi.

Nếu Quỉ Dạ-xoa thuộc La-sát đầy trong cõi tam thiên, đại thiên ước ao đến sợ hãi người, nghe xưng thương hiệu Quán-Thế-Âm người yêu Tát, thì các quỉ dữ này còn không có thể dùng đôi mắt dữ mà chú ý người, huống lại làm hại được.

Dầu lại sở hữu người hoặc có tội, hoặc ko tội, gông cùm xiềng xích trói buộc địa điểm thân, xưng thương hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát thảy đều đứt rã, tức tốc được bay khỏi.

Nếu kẻ oán thù tặc đầy trong cõi tam thiên đại thiên, gồm một vị thương công ty dắt các người buôn đem theo rất nhiều của báu, trải qua nơi đường hiểm trở, trong số đó có một tín đồ xướng rằng: “ các Thiện-nam-tử! đừng nên sợ sệt, những ông phải phải một lòng xưng danh hiệu Quán-Thế-Âm nhân tình tát, vị Bồ-Tát kia hay mang pháp vô úy thí cho cái đó sanh, những ông nếu như xưng danh hiệu thì sẽ được thoát khỏi oán thù tặc nầy”.

Các tín đồ buôn nghe rồi, đều báo cáo xưng rằng: " Nam mô Quán- Thế-Âm Bồ-Tát! vày xưng thương hiệu Bồ-Tát nên liền được bay khỏi.

Vô Tận Ý! Quán-Thế -Âm Bồ-Tát sức oai nghiêm thần cao lớn như thế.

Nếu gồm chúng sinh nào nhiều lòng dâm dục, thường kính cẩn niệm Quán-Thế -Âm ý trung nhân Tát, tức khắc được ly dục.

Nếu fan nhiều giận hờn, thường kính cẩn niệm Quán-Thế-Âm, ngay tắp lự được lìa lòng giận.

Nếu tín đồ nhiều lẩn thẩn si, thường kính cẩn niệm Quán-Thế-Âm tức tốc được lìa dại si.

Vô-Tận-Ý! Quán-Thế-Âm Bồ-Tát gồm có sức oách thần lớn, nhiều công dụng như thế, cho nên vì vậy chúng sanh thường yêu cầu một lòng tưởng nhớ.

Nếu có tín đồ nữ, mang sử muốn cầu con trai, lễ lạy cúng dường Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, ngay lập tức sanh bé trai, phước đức trí huệ; mang sử mong muốn cầu nhỏ gái, bèn sanh đàn bà có tướng tá xinh đẹp, trước vẫn trồng nơi bắt đầu phước đức, mọi bạn đều kính mến.

Vô-Tận-Ý! Quán-Thế-Âm Bồ-Tát tất cả sức thần như thế.

Nếu gồm chúng sanh kính cẩn lễ lạy Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, thì phước đức chẳng luống mất. Vì vậy chúng sinh đều yêu cầu thọ trì thương hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát.O

Vô-Tận-Ý! ví như có tín đồ thọ trì danh từ của sáu mươi nhì ức hằng hà sa Bồ-Tát lại trọn đời bái dường món ăn uống, y phục, giường nằm, thuốc thang. Ý ông suy nghĩ sao? Công đức của tín đồ thiện-nam-tử, thiện-nữ-nhân đó có tương đối nhiều chăng?

Vô-Tận-Ý thưa: " Bạch núm Tôn! rất nhiều". Phật nói: " Nếu lại có người thọ trì thương hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, nhẫn đến 1 thời lễ lạy bái dường, thì phước của hai bạn đó đều nhau không khác, trong trăm ngàn muôn ức kiếp quan trọng cùng tận.O

Vô-Tận-Ý! thọ trì thương hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát được vô lượng vô bờ phước đức tác dụng như thế".

Ngài Vô-Tận-Ý Bồ-Tát bạch Phật rằng: " cầm cố Tôn! Quán-Thế-Âm Bồ-Tát đi dạo đi trong cõi Ta bà như vậy nào? Sức phương tiện việc đó thay nào?" O

Phật bảo Vô-Tận-Ý Bồ-Tát: “Thiện nam tử! Nếu có chúng sinh trong quốc độ làm sao đáng dùng thân Phật được độ thoát, thời Quán-Thế-Âm Bồ-Tát liền hiện nay thân Phật mà bởi đó nói pháp.O

Người đáng cần sử dụng thân Duyên giác được độ thoát, liền hiện nay thân Duyên giác mà vì đó nói pháp.

Người đáng sử dụng thân Thanh văn được độ thoát, liền hiện thân Thanh văn mà vị đó nói pháp.

Người đáng sử dụng thân Phạm- vương vãi được độ thoát, liền hiện tại thân Phạm vương mà bởi đó nói pháp.

Người đáng dùng thân Ðế-Thích được độ thoát, liền hiện tại thân Ðế-Thích mà do đó nói pháp.

Người đáng dùng thân Tự-tại- thiên được độ thoát, liền hiện tại thân tự-tại-thiên mà vì chưng đó nói pháp.

Người đáng dùng thân Ðại tự trên thiên được độ thoát, liền hiện thân Ðại-tự-tại-thiên mà bởi đó nói pháp.

Người đáng cần sử dụng thân Thiên-đại-tướng-quân được độ thoát, liền hiện tại thân Thiên-đại-tướng-quân mà do đó nói pháp.

Người đáng dùng thân Tỳ sa môn được độ thoát, liền hiện tại thân Tỳ sa môn mà vị đó nói pháp.

Người đáng dùng thân đái vương được độ thoát, liền hiện tại thân tiểu vương mà vày đó nói pháp.

Người đáng cần sử dụng thân Trưởng trả được độ thoát, liền hiện nay thân Trưởng mang mà bởi vì đó nói pháp.

Người đáng cần sử dụng thân Cư sĩ được độ thoát, liền hiện thân Cư-sĩ mà vị đó nói Pháp.

Người đáng sử dụng thân Tể-quan được độ thoát, liền hiện nay thân Tể-quan mà vì chưng đó nói pháp.

Người đáng cần sử dụng thân Bà la môn được độ thoát, liền hiện nay thân Bà la môn mà vị đó nói pháp.

Người đáng cần sử dụng thân Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di được độ thoát, liền hiện thân Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di mà bởi vì đó nói pháp.O

Người đáng dùng thân thiếu nữ của Trưởng-giả, Cư-sĩ, Tể-quan, Bà-la-môn được độ thoát, liền hiện nay thân đàn bà mà vị đó nói pháp.

Người đáng dùng thân đồng-nam, đồng-nữ được độ thoát, liền hiện nay thân đồng-nam, đồng-nữ mà do đó nói pháp.O

Người đáng sử dụng thân trời, rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, nhơn thuộc phi nhơn được độ thoát, liền phần nhiều hiện ra mà vày đó nói pháp.

Người đáng dùng thân Chấp Kim-Cang thần được độ thoát, liền hiện tại Chấp-Kim-Cang thần mà do đó nói pháp.

Vô-Tận-Ý! Quán-Thế-Âm bồ Tát đó chiến thắng công đức như thế, dùng các thân hình, dạo đi trong các cõi nước nhằm độ thoát chúng sanh, mang lại nên những ông phải một lòng cúng nhường Quán-Thế-Âm Bồ-Tát.

Quán-Thế-Âm đại người tình Tát kia ở trong chỗ nạn vội sợ sệt tốt ban sự vô-úy, cho nên cõi Ta-bà nầy phần đa gọi Ngài là vị Thí-vô-úy".

Vô-Tận-Ý Bồ-Tát bạch Phật: “ nắm Tôn! nhỏ nay bắt buộc cúng dường Quán-Thế-Âm người thương Tát”. Ngay tắp lự mở chuỗi ngọc bằng các châu báu khu vực cổ cực hiếm trăm nghìn lạng vàng, đem trao cho Ngài Quán-Thế-Âm nhưng nói rằng:" Xin Ngài nhận chuỗi trân bảo pháp thí nầy".O

Khi ấy Quán-Thế-Âm Bồ-Tát chẳng chịu đựng nhận chuỗi. Ngài Vô-Tận-Ý lại thưa cùng Quán-Thế-Âm Bồ-Tát rằng: "Xin Ngài vị thương shop chúng tôi mà nhấn chuỗi ngọc nầy".

Bấy giờ đồng hồ Phật bảo Quán-Thế-Âm ý trung nhân Tát: " Ông yêu cầu thương Vô-Tận-Ý Bồ-Tát nầy và hàng tứ chúng cùng trời, rồng, Dạ xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, nhơn cùng phi nhơn v.v.. Nhưng nhận chuỗi ngọc đó.O

Tức thời Quán-Thế-Âm Bồ-Tát thương sản phẩm tứ bọn chúng và trời, rồng, nhơn cùng phi nhơn v.v.. Nhưng nhận chuỗi ngọc đó chia làm hai phần: 1 phần dâng đức Thích-Ca Mâu Ni Phật, 1 phần dâng tháp của Phật Ða-Bảo.

Vô-Tận-Ý! Quán-Thế-Âm Bồ-Tát bao gồm sức thần tự tại như thế, dạo đi vị trí cõi Ta bà.

Lúc đó Ngài Vô-Tận-Ý Bồ-Tát nói kệ hỏi Phật rằng:O

Thế-Tôn đủ tướng tốt!

Con nay lại hỏi kia

Phật tử nhân duyên gì?

Tên là Quán-Thế-Âm?

Ðấng không thiếu tướng tốt

Kệ đáp Vô-Tận-Ý:

Ông nghe hạnh Quán-Âm

Khéo ứng các nơi chỗ

Thệ rộng lớn sâu như biển

Nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn

Hầu các nghìn đức Phật

Phát nguyện thanh tịnh lớn.

Ta vì ông lược nói

Nghe tên thuộc thấy thân

Tâm niệm chẳng luống qua

Hay khử khổ những cõi. O

Giả sử sinh lòng hại

Xô rớt hầm lửa lớn

Do mức độ niệm Quán-Âm

Hầm lửa biến thành ao.

Hoặc trôi dạt biển lớn

Các nàn quỉ, cá, rồng

Do mức độ niệm Quán-Âm

Sóng mòi chẳng chìm được.O

Hoặc nghỉ ngơi chót Tu di

Bị tín đồ xô rớt xuống

Do mức độ niệm Quán-Âm

Như khía cạnh nhật treo không

Hoặc bị tín đồ dữ rượt

Rớt xuống núi Kim-Cang

Do sức niệm Quán-Âm

Chẳng tổn đến mảy lông.

Xem thêm: Mua Online Túi Đeo Chéo Chính Hãng Tại Balosieudep, Túi Đeo Chéo Cao Cấp

Hoặc gặp oán tặc vây

Ðều ráng dao có tác dụng hại

Do mức độ niệm Quán-Âm

Ðều tức thời sanh lòng lành.

Hoặc bị khổ nạn Vua

Khi hành hình sắp chết

Do sức niệm Quán-Âm

Dao tức thì gãy từng đoạn.O

Hoặc tội phạm cấm xiềng xích

Tay chân bị gông cùm

Do mức độ niệm Quán-Âm

Tháo chảy được giải thoát

Nguyền rủa các thuốc độc

Muốn hại mang lại thân đó

Do sức niệm Quán-Âm

Trở hại chỗ bổn nhân.O

Hoặc chạm chán La-sát-dữ

Rồng độc các loài quỉ

Do sức niệm Quán-Âm

Liền đều không dám hại.

Hoặc thú dữ vây quanh

Nanh vuốt nhọn đáng sợ

Do mức độ niệm Quán-Âm

Vội vàng quăng quật chạy thẳng.

Rắn độc cùng bò cạp

Hơi độc khói lửa đốt

Do mức độ niệm Quán-Âm

Theo tiếng tự quăng quật đi.

Mây sấm nổ sét đánh

Tuôn giá, xối mưa lớn

Do sức niệm Quán-Âm

Liền được tiêu tan cả.

Chúng sanh bị khổ ách

Vô lượng khổ bức thân

Quán-Âm mức độ trí diệu

Hay cứu vãn khổ chũm gian

Ðầy vừa đủ sức thần thông

Rộng tu trí phương tiện

Các cõi nước mười phương

Không cõi làm sao chẳng hiện.

Các loại trong con đường dữ:

Ðịa-ngục, quỉ, súc-sanh

Sanh, già, bệnh, chết khổ

Lần gần như khiến hoàn thành hết.

Chơn-quán thanh-tịnh-quán

Trí-huệ-quán rộng lớn lớn

Bi-quán và từ-quán,

Thường nguyện hay chiêm ngưỡng

Sáng thanh tịnh không nhơ

Tuệ nhật phá những tối

Hay phục tai khói lửa

Khắp soi sáng thế gian.

Lòng bi răn như sấm

Ý tứ diệu dường mây

Xối mưa pháp cam lồ

Dứt trừ lửa phiền não

Cãi khiếu nại qua vị trí quan

Trong quân trận hại sệt

Do sức niệm Quán-Âm

Cừu oán đều lui tan.

Diệu-Âm, Quán-Thế-Âm

Phạm-Âm, Hải-Triều-Âm

Tiếng hơn thế gian kia,

Cho phải thường bắt buộc niệm.

Niệm niệm chớ sanh nghi

Nơi nhức đầu khó xử nạn chết

Hay vị làm nương cậy.

Ðủ tất cả công đức

Mắt lành trông bọn chúng sanh

Biển phước to không lường

Cho phải phải đảnh lễ.

Bấy giờ, ngài Trì-Ðịa Bồ-Tát tức thời từ địa điểm ngồi vực dậy đến trước Phật bạch rằng: “ rứa Tôn! Nếu tất cả chúng sanh như thế nào nghe phẩm Quán-Thế-Âm bồ Tát Ðạo-Nghiệp Tự-Tại, Phổ-Môn Thị-Hiện sức thần thông nầy, thì phải biết công đức fan đó chẳng ít”. O

Lúc Phật nói phẩm Phổ-Môn nầy, trong chúng có tám muôn tứ nghìn bọn chúng sanh các phát tâm vô-đẳng-đẳng, vô thượng chánh-đẳng chánh-giác. O

Ngợi Khen Ðức tiệm Âm

Phổ Môn thị hiện

Cứu khổ nhân sinh,

Thuyền từ bỏ lướt sóng,

Bốn biển cả điêu linh;

Trùng dương vọng giờ đồng hồ hồn kinh,

Quán Âm ứng hiện, chúng sinh bay nàn.

Nam-mô Thánh quan tiền Tự tại Bồ-tát Ma-Ha-Tát. O Mười nhì Ðại Nguyện của Ðức Bồ-Tát Quán cầm cố Âm

Nguyện trang bị nhứt: khi thành Bồ-tát,

danh hiệu tôi: từ Tại quán Âm.

Mười nhị lời nguyện cao thâm,

nghe tiếng cứu vớt khổ, quán Âm thề nguyền. O

Nguyện vật dụng hai: ko nài gian khổ,

quyết một lòng cứu giúp độ bọn chúng sanh;

luôn luôn thị hiện biển cả Ðông,

vớt fan chìm đắm khi giông gió nhiều. O

Nguyện đồ vật ba: Ta-bà ứng hiện,

chốn U Minh nhiều chuyện khổ đau,

oan oan tương báo sợ nhau

nghe tiếng than thở, mau mau cứu liền. O

Nguyện thứ bốn : xuất xắc trừ yêu thương quái.

Bao nhiêu loài quỷ dữ gớm ghê,

độ cho cái đó hết u mê,

dứt trừ nguy hiểm, không hề nhiễu nhương. O

Nguyện sản phẩm năm : tay vậy Dương liễu,

nước cam-lồ rưới đuối nhân thiên,

chúng sanh điên đảo, hòn đảo điên,

an vui đuối mẻ, ưu phiền tiêu tan. O

Nguyện sản phẩm sáu: thường hành bình đẳng,

lòng từ bi thảm xót bọn chúng sanh,

hỷ xả tất cả lỗi lầm,

thường hành bình đẳng, bọn chúng sanh đa số loài. O

Nguyện lắp thêm bảy: kết thúc ba mặt đường dữ

chốn ngục tù hình, ngạ quỷ, súc sanh,

cọp beo, thú dữ vây quanh,

Quán Âm thị hiện, chúng sanh thoát nàn. O

Nguyện thứ tám: giải bay còng la.

Nếu tội nhân chuẩn bị bị khảo tra,

thành trung khu lễ bái thiết tha

Quán Âm phù hộ, thoát ra vơi nhàng. O

Nguyện đồ vật chín: cứu giúp vớt hàm linh,

trên con thuyền Bát-nhã lênh đênh,

bốn bề biển lớn khổ chông chênh,

Quán Âm độ hết, đưa lên Niết-bàn. O

Nguyện trang bị mười: tây phương tiếp dẫn,

tràng hoa thơm, kỹ nhạc, lọng tàng,

tràng phan bảo dòng trang hoàng,

Quán Âm tiếp dẫn đưa đàng về Tây. O

Nguyện mười một: Di-đà lâu ký,

cảnh Tây Phương, tuổi thọ khôn lường,

chúng sanh ý muốn sống miên trường,

Quán Âm nhớ niệm, tây phương mau về. O

Nguyện mười hai: tu trái đất tấn,

dù thân này chảy nát cũng đành,

thành trung ương nghiêm chỉnh thực hành,

mười hai câu nguyện độ sanh đời đời. OOO

---o0o----

trọng điểm Kinh chén Nhã bố La Mật Ða

Bồ Tát cửa hàng Tự Tại, khi quán chiếu thâm nám sâu, bát nhã bố la mật, bổng soi thấu năm uẩn, đều không có tự tánh. Thực bệnh đều ấy xong, Ngài thừa thoát tất cả, gần như khổ đau ách nạn.

Nghe phía trên Xá Lợi Tử, nhan sắc chẳng không giống gì không, ko chẳng không giống gì sắc. Sắc bao gồm thực là không, không bao gồm thực là sắc. Cả thọ, tưởng, hành, thức, cũng đều vì vậy cả. Thể đầy đủ pháp những không, không sanh, cũng ko diệt, không nhơ , cũng không sạch, không thêm cũng không bớt.

Cho đề nghị trong tánh không, không tồn tại sắc, thọ, tưởng, cũng không mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thuộc ý căn, không tồn tại sắc thanh, hương, vị, xúc , pháp, sáu trần, không có mười tám giới, từ mắt cho ý thức, không hề có vô minh, không có hết vô minh, cho đến không già chết, ko khổ, tập, diệt, đạo. Ko trí, cũng không đắc, khi 1 vị ý trung nhân Tát, nương diệu pháp trí độ, bát nhã ba la mật, tâm không thể chướng ngại, bởi vì tâm không chướng ngại, nên không có sợ hãi, xa lìa phần lớn điên đảo, đạt niết bàn giỏi đối.

Chư Phật trong bố đời, nương bát nhã ba la mật, đề xuất chứng vô thượng giác.

Vậy nên phải ghi nhận rằng, bát nhã cha la mật, là linh chú đại thần, là linh chú đại minh, là linh chú vô thượng, là linh chú vô cùng tuyệt, chân thật không lỗi vọng, có năng lực tiêu trừ, tất cả mọi khổ nạn, cho nên vì thế tôi hy vọng thuyết, câu thần chú trí độ. Nói xong xuôi đức ý trung nhân Tát, liền phát âm thần chú rằng: Yết đế, yết đế, bố la yết đế, bố la tăng yết đế, người yêu đề tát bà ha ( 3 lần) O

Tiêu Tai cát tường như ý Thần Chú:

Nam mô tam mãn nhiều mầu đà nẫm, a bát ra nhằm hạ nhiều xá, ta nản nẫm, đát điệt tha. Án khư khư, khư hê, khư hê, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, chén ra nhập phạ ra, chén bát ra nhập phạ ra để sắc sá, nhằm sắc sá, sắc trí rị, dung nhan trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến nhằm ca, thất rị duệ, ta phạ ha ( 3 lần) O.

Nguyện ngày an lành đêm an lành, tối ngày sáu thời thường xuyên an lành, tất cả các thời phần đa an lành. Xin nguyện từ bỏ bi thường xuyên gia hộ ( 3 lần).

Nam tế bào Dược Sư lưu Ly quang đãng Vương Phật ( 108 lần)O

Nam mô Dược Vương bồ Tát ( 3 lần) O

Nam mô Dược Thượng tình nhân Tát ( 3 lần) O

Nam mô Nhật Quang biến Chiếu người tình Tát ( 3 lần) O

Nam tế bào Nguyệt Quang trở nên Chiếu ý trung nhân Tát ( 3 lần) O

Nam mô Dược Sư Hội Thượng Phật tình nhân Tát ( 3 lần) O

NĂM ÐIỀU QUÁN TƯỞNG

Thế Tôn lời dạy dỗ tỏ tường

Năm điều cửa hàng tưởng bắt buộc thường xét ra:

Ta đây phải gồm sự già,

Thế nào kiêng khỏi thời gian qua canh tàn. O

Ta đây căn bệnh tật bắt buộc mang,

Thế nào tránh khỏi đặng an, bạo phổi lành.

Ta đây sự bị tiêu diệt sẵn dành,

Thế nào tránh khỏi tử sanh mang lại kỳ.

Ta đây bắt buộc chịu phân ly,

Nhơn đồ quí quí ta đi biệt mà.

Ta đi cùng với nghiệp của ta,

Dù cho tốt xấu tạo nên tự mình,

Theo ta như nhẵn theo hình,

Ta thọ quả báo phân minh kiết tường. O

QUÁN CHIẾU THỰC TẠI

Không truy kiếm tìm quá khứ,

Không cầu vọng tương lai.

Quá khứ sẽ qua rồi,

Tương lai lại không đến.

Chỉ tất cả pháp hiện tại,

Tuệ quán chính là đây.

Không động, ko lung lay.

Hãy thực hành thực tế như thế! O

Không một ai biết trước

Cái bị tiêu diệt đến thời gian nào;

Tử thần bao gồm đợi đâu,

Làm sao trao đổi được.

Vì thế nên nỗ lực,

Tinh tấn suốt cả đêm ngày,

Tỉnh thức từng phút giây,

An trụ bởi chánh niệm.

Như vậy new xứng đáng

Người biết sống một mình,

Người ấy đang tôn vinh

Ðạo nhiệm mầu vô thượng. O

SÁM CẦU AN

Cúi đầu làm lễ nuốm Tôn,

Nguyện cho bách tính tiêu trừ nàn tai.

Lạy cầu Quan Âm Như Lai,

Tầm thinh cứu khổ mỗi ngày chúng sanh.

Khỏi đời tật bệnh dịch tử sanh,

Mỗi ngày nguy khốn đấu tranh đủ điều.

Sáng ra từ bỏ sớm cho chiều,

Biết bao tai nạn không hề ít tử sanh.

Thế đời liệt liệt oanh oanh,

Miếng mồi phú quý công danh và sự nghiệp tạo thành.

Nguyện Ngài đức cả tầm thanh,

Cầu xin cứu giúp khổ, ban lành nhân dân.

Chúng nhỏ lễ bái quan liêu Âm,

Xót thương cứu giúp khổ tự tâm hải dương trần.

Tay cố gắng dương liễu ân cần,

Cùng bình tịnh thủy rưới dân cam-lồ.

Cúi đầu sinh tử mơ hồ,

Phù du cõi tạm cơ thiết bị lửa thiêu.

Hằng ngày tai nạn rất nhiều,

Cầu Ngài cứu vớt khổ mơi chiều hóa thân.

Ðộ đời bá tánh vạn dân,

Khắp thuộc pháp giới trọn phần an vui.

Cha sanh nhỏ thảo chăm sóc nuôi,

Mẹ hiền khô độ khiến xui làm cho lành.

Nhà nhà an lạc tịnh thanh,

Bốn mùa tám tiết hóa sinh thuận hòa.

Nhân dân lạc nghiệp âu ca,

Hòa bình nuốm giới, giang sơn an lành.

Tránh điều quả báo gần kề sanh,

Tìm mặt đường đạo đức cha lành Thích-ca.

Tụng khiếp niệm Phật Di-đà,

Cầu cho bá tánh toàn gia an lành.

Hiện chi phí phước quả viên thành,

Khắp cả nam phái nữ tâm sanh nhân từ từ.

Mọi fan tật bệnh tiêu trừ,

Noi theo chánh pháp Bổn Sư tu hành.

Chúng nhỏ lễ bái chí thành,

Nguyện mau thoát khỏi tử sanh luân hồi.

Cõi đời hại não lắm ôi,

Quyết lòng theo Phật về ngôi sen vàng.

Nam-mô Tịnh Ðộ Lạc Bang,

Dắt dìu môn đồ Tây Phang mau về. O

DƯỢC SƯ QUÁN ÐẢNH CHƠN NGÔN

Nam tế bào bạt phát dà vạc đế, bệ giáp xả, lụ rô tích lưu lại ly, chén bát lặt bà, hắt ra xà dã, đát tha yết đa da, a ha hắt đế, tam miệu tam bột đà da. Ðát điệt tha. Án, bệ sát thệ, bệ tiếp giáp thệ, bệ cạnh bên xã, tam một yết đế tóa ha ( 3 lần ) O.

HỒI HƯỚNG

Cầu an công đức hạnh nhiệm mầu

Thắng phước từng nào con nguyện cầu

Tất cả bọn chúng sanh vào pháp giới

Hướng về Phật Pháp tỏ đạo mầu. Nguyện cho cha chướng tiêu tan

Phiền não ngừng sạch, huệ căn sáng sủa ngời

Cầu cho con được đời đời

Hành người tình Tát Ðạo, cứu giúp đời lầm than. Nguyện sinh Tây Phương cõi Lạc Bang

Chín phẩm sen quà là phụ vương Mẹ

Hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh

Các vị tình nhân Tát các bạn lành với ta.

Nguyện rước công đức này

Hướng về khắp tất cả

Ðệ tử và chúng sanh

Ðều trọn thành Phật Ðạo.

PHỤC NGUYỆN

Nam-mô khoảng Thanh cứu Khổ cứu vãn Nạn Ðại Bi phiêu lưu Ứng Quán cố kỉnh Âm Bồ-tát, tác đại chứng tỏ phục nguyện: tay gắng nhành liễu, cọ sạch trần ai, tham thiền nhập định bảo liên đài, đầu team đức Như Lai, cứu vớt độ muôn loài, diệu pháp phổ môn khai.

Hôm nay đồ đệ chúng con một dạ chí thành nhắm đến ba Ngôi Tam bảo, trì tụng khiếp chú, xưng tán hồng danh. Nguyện rước công đức lâu này hồi hướng cầu an lành cho phật tử (tên họ, pháp danh, tuổi) tật bệnh dịch tiêu trừ, hay được an lành, xa lìa khổ ách. Nguyện cầu quả đât hòa bình, nhân sinh an lạc, bốn phương ca hát, phần lớn xứ nguyện cầu, cung kính cúi đầu, hòa phái mạnh cẩn tụng.

Phổ nguyện người mất vô cùng thăng, kẻ còn phước lạc, bọn chúng sanh được thấm nhuần mưa pháp, tất cả mọi tín đồ đều trọn thành Phật Ðạo.

Nam mô A Di Ðà Phật. O

TỰ QUY

Tự quy y Phật, xin nguyện bọn chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. O

Tự quy y Pháp, xin nguyện bọn chúng sanh, thấu rõ tởm Tạng, kiến thức như biển. O

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy ko ngại. O

ÐẢNH LỄ

Ðệ tử chúng con hôm nay, xin ghi lưu giữ công ơn nước nhà bảo hộ và phụ huynh sinh thành, cúi đầu đảnh lễ Tam Bảo thường xuyên trụ vào mười phương ( 1 lạy) O

Ðệ tử chúng bé hôm nay, xin ghi lưu giữ công ơn dạy dỗ của Sư trưởng cùng sự tác thành của thiện hữu trí thức , cúi đầu đảnh lễ Tam Bảo hay trụ trong mười phương ( 1 lạy) O

Ðệ tử chúng nhỏ hôm nay, xin đại diện cho tất cả chúng sinh đang khổ sở trong tía đường ác đạo, cúi đầu đảnh lễ Tam Bảo thường xuyên trụ trong mười phương ( 1 lạy) O

--- Nghi thức cầu an lành hết ----

--- o0o ---

<Mục lục> <1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9>--- o0o ---

Tham khảo từ những tài liệu

nghi thức Cúng Vong, HT mê say Huyền Tôn soạn, miếu Phật quang quẻ ấn hành 1997 nghi thức Tụng Niệm đại toàn, HT ưa thích Nhất Hạnh soạn, Lá Bối ấn hành 1999. Pháp sự Khoa Nghi Việt Ngữ, HT mê thích Huyền Quang, soạn cùng ấn hành 1989 Giới Ðàn Tăng, HT mê thích Thiện Hòa dịch , Phật học tập Ðường phái nam Việt ấn hành 1960 ghê Tụng hằng ngày, ham mê Nhật trường đoản cú soạn, chùa Giác Ngộ ấn hành 1994

--- o0o ---

| Thư Mục người sáng tác |

--- o0o --- Bìa : Nguyên trọng tâm Vi tính : Hải Hạnh, Diệu Nga, Mỹ Hạnh trình diễn : Nhị Tường