TÔN VINH CHÚA HẰNG HỮU

uyển tập vinh danh Chúa hằng hữu
LỜI MỞ ĐẦU
LỜI CẢM TẠ
001 Xin Thần Linh Đến
001 XIN THẦN LINH ĐẾN
002 TRỌN CẢ TẤM LÒNG
003 KHÁT KHAO DÒNG NƯỚC
004 LỬA PHỤC HƯNG
005 CHÚA ĐANG HIỆN DIỆN NƠI ĐÂY
006 XIN THẦN LINH NGỰ ĐẾN
007 CHẠM LÒNG CON
008 HỠI CHÚA! MỜI NGÀI NGỰ ĐẾN
009 bé TIN NƠI NGÀI
010 THIÊN CHÚA NGỰ
011 VÀO CỬA NGÀI VỚI LỜI CẢM TẠ
012 CÙNG CHÚC TÔN CHÚA
013 NGÀI ĐÁNG ĐƯỢC NGỢI KHEN
014 HIỆP LẠI trong ÂN ĐIỂN
015 XIN phụ vương KHIẾN HIỆP MỘT
016 ĐOÀN DÂN GIAO ƯỚC
017 CÙNG HỌP NHAU
018 KẾT CHÚNG con LÀM MỘT
019 con CHỈ mong mỏi TÔN CAO DANH NGÀI
020 HA-LÊ-LU-GIA CẢM TẠ CHÚA
021 ĐẾN TÔN THỜ CHÚA
022 CHÚA TÁN DANH CHÚA
023 HÁT VÌ GIÊ-XU
024 DÂNG CHÚA LỜI SUY TÔN
025 HIỆP MỘT
026 NGUYỆN DANH CHÚA LUÔN ĐƯỢC TÔN CAO
027 HÁT LÊN HA-LÊ-LU-GIA
028 NGÀI LÀ VUA TRÊN MUÔN LOÀI
029 HA-LÊ-LU-GIA TÔN CAO CHÚA
030 NGÀI LÀ CHÚA
031 TOÀN NĂNG vậy CHÚA
032 NGÀI ĐƯỢC TÔN CAO
033 TÔN VINH CHA
034 CHÚC TÔN CHÚA
035 BÀI CA NGỢI KHEN
036 VÌ CHÚA TOÀN NĂNG
037 TÔN CAO DANH GIÊ-XU
038 CHÚA CHÍ THÁNH
039 CHÚA XỨNG ĐÁNG THAY
040 GIÊ-HÔ-VA NI-SI
041 CHÚNG con YÊU NGÀI
042 DANH QUÝ TRỌNG
043 NGỢI KHEN DANH cha THÁNH
044 CA NGỢI CHÚA
045 NHÌN LÊN thân phụ THÁNH
046 TÔN VINH CHÚA MUÔN ĐỜI
047 TÔI SẼ NGỢI CA
048 VUA SẼ ĐẾN
049 HÁT cho NGÀI
050 LỚN BẤY DUY NGÀI
051 VỚI CẢ TRÁI TIM
052 VUA CÁC VUA
053 GIÊ-XU ĐẸP vắt DANH NGÀI
054 DANH CAO QUÝ
055 DÂNG CHÚA LỜI NGỢI CA
056 SUY TÔN CHÚA NĂNG QUYỀN
057 NGỢI CA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA
058 HÁT KHEN GIÊ-XU
059 VINH quang VUA GIÊ-XU
060 VUI MỪNG CA HÁT
061 TÌNH YÊU LỚN LAO
062 GIÊ-XU con SUY TÔN NGÀI
063 VINH DIỆU CHIÊN CON
064 TÔN THỜ tía NGÔI
065 DÂNG LỜI TÁN DƯƠNG
066 CHÚA ĐÁNG NGỢI
067 LẠY phụ vương YÊU THƯƠNG
068 QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
069 HÃY ĐẾN VỚI NGÀI
070 CẤT TIẾNG CA VANG
071 LỜI TẠ ƠN CHÚA
072 CÙNG ĐI trong CUNG VUA THÁNH
073 DÂNG LÊN VUA THÁNH
074 TÔN CAO DANH CHÚA
075 NGỢI KHEN GIÊ-XU
076 NHƯNG TRƯỚC HẾT
077 CHÚA VĨ ĐẠI
078 TỤNG NGỢI CHÚA THÁNH
079 NGÀI THẬT TỐT THAY
080 CUNG KÍNH TÔN VINH
081 CA NGỢI CHÚC TÔI
082 VƯỢT TRÊN TẤT CẢ
083 LÒNG con TÔN KÍNH CHA
084 HÁT HA-LÊ-LU-GIA
085 TRỌN ĐỜI CA NGỢI CHÚA
086 CA NGỢI CHIÊN CON
087 TÔN VINH CỨU CHÚA
088 THÁNH THAY! THÁNH THAY! THÁNH THAY!
089 CÔNG VIỆC TAY CHÚA
090 MAU CÙNG ĐẾN TÔN THỜ CHÚA
091 CHÚC TÔN
092 CÙNG ĐẾN DÂNG LỜI SUY TÔN
093 ĐẾN CÙNG CHA
094 CHIÊN TRỜI XỨNG ĐÁNG THAY
095 NGUYỆN TÔN VINH CHÚA
096 TÂM CON
097 THỜ TÔN CHÚA CHÍ CAO
098 HÔ-SA-NA
099 CA NGỢI CHÚA
100 VUI trong DANH GIÊ-XU
101 CHÚA VINH HIỂN
102 XIN phụ vương BAN mang đến THÊM DẦU
103 NGUYỆN CHÚA ĐƯỢC TÔN CAO
104 TÔN VINH CHÚA
105 THỜ TÔN CHÚA NHÂN TỪ
106 CÙNG CHÚC TÔN NGÀI
107 HÁT NHƯ ĐA-VÍT
108 CHÚA BAN BÌNH AN
109 PHỤC HƯNG
110 ĐỨC THÁNH LINH
111 LỜI KHẨN NGUYỆN
112 TÂM HỒN trong TRẮNG
113 BÀI CA ĂN NĂN
114 XIN THẦN LINH CHÚA ĐẾN
115 BÀI CA NGUYỆN CẦU
116 CẦU XIN thân phụ ĐỔI LÒNG
117 XIN THA THỨ
118 DÂNG HIẾN
119 XIN TẨY SẠCH LÒNG CON
120 XIN THÁNH LINH PHỤC HƯNG
121 NĂNG QUYỀN TÌNH YÊU
122 DÂNG TRỌN đến GIÊ-XU
123 KHÔNG AI NGOÀI CHÚA
124 BÀI CA TÂM LINH
125 GẦN CHÚA HƠN
126 NGƯỜI TÔI YÊU MẾN
127 TRUYỀN RAO DANH THÁNH
128 QUYẾT RAO TIN LÀNH
129 BƯỚC trong ĐƯỜNG CHÚA
130 BIẾT GIÊ-XU VÀ TRUYỀN BÁ DANH NGÀI
131 TUỔI XUÂN DÂNG CHÚA
132 CA KHEN ƠN GIÊ-XU
133 bé YÊU NGÀI
134 LÊN ĐƯỜNG
135 SỐNG HẦU VIỆC
136 ĐẾN VỚI CHÚA TAY TRẮNG THÔI SAO?
137 GIÊ-XU CHỌN TÔI
138 TIẾN BƯỚC VỚI CHÚA
139 BÀI HÁT không đúng ĐI
140 BỞI THẦN TA
141 phụ thân KÍNH YÊU
142 TÔI ƯỚC MƠ LÀ VIÊN THAN HỒNG
143 LÊN ĐƯỜNG ĐI
144 XIN CHÚA không nên TÔI
145 DÂNG CHÚA ĐỜI CON
146 NGÀI BAN mang đến THÊM ƠN
147 ƠN CHÚA DẪY ĐẦY
148 HÃY ĐI CHÚA ĐANG GỌI
149 MUỐI VÀ ÁNH SÁNG
150 NGUYỆN ĐƯA DẮT BAO NGƯỜI ĐẾN NGÀI
151 TÂM GIAO VỚI GIÊ-XU
152 LỜI NGUYỆN
153 XÂY DỰNG HẰNG NGÀY
154 DÂNG CHÚA
155 ĐỜI CON
156 MƠ ƯỚC HẦU VIỆC CHÚA
157 THEO CHÚA
158 XIN NGỰ TÂM CON
159 LỜI CHÚA
160 LÒNG NGUYỆN THEO GIÊ-XU
161 DÂNG LÊN CHÚA CHÍNH CON
162 SẴN LÒNG HẦU VIỆC
163 NHƯ Ý CHA
164 LỜI NGUYỆN CẦU
165 QUYẾT ĐEM CHIÊN LẠC TRỞ VỀ
166 YÊU TA CHĂNG?
167 XIN mang lại ĐI ĐƯỜNG NGÀI
168 SẴN SÀNG
169 GẦN BÊN CHÚA CÀNG HƠON
170 BÊN CHÚA NHÂN HIỀN
171 CHÚA LUÔN MỞ LỐI
172 CHÚA SỐNG trong TÔI
173 ĐỒNG HÀNH
174 SUY TƯ BÊN CHÚA
175 BÊN TÔI LÀ CHÚA GIÊ-XU
176 BÌNH AN trong GIÊ-XU
177 BƯỚI VỚI CHÚA YÊU THƯƠNG
178 TÌNH YÊU BỀN VỮNG
179 CẢM TẠ CHÚA
180 CÙNG TIẾN BƯỚC
181 CHIM HOA VÀ NGƯỜI
182 CHÍNH GIÊ-XU
183 THỎA LÒNG
184 VINH quang đãng HA-LÊ-LU-GIA
185 BÀI CA CẢM TẠ
186 MỘT NGÀY TƯƠI MỚI
187 TÌNH ÁI CHÚA TÔI
188 LÀM nhỏ VUA THÁNH
189 NGUỒN HY VỌNG CỦA CON
190 ƠN LẠ LÙNG
191 PHÚT SUY NIỆM
192 ĐẶT NIỀM TIN NƠI CHÚA
193 vào CHA
194 HÃY ĐẾM CÁC PHƯỚC ƠN CHÚA BAN
195 CHÚA ĐEM AN VUI mang đến TÔI
196 LỜI NGUYỆN KÍNH YÊU
197 BÀN TAY mang DẤU ĐINH
198 Ý NGHĨA CUỐC SỐNG
199 NGÀI LÀ MUÔN NHU CẦU TÔI
200 VUI BÊN CHÚA
201 THẦM TẠ ƠN CHÚA
202 NGÀI LÀ VẦNG ĐÀ
203 VÌ NGÀI TÔI HÁT
204 GIÊ-XU CỨU TÔI
205 ĐƯỢC THA THỨ
206 TÌNH CHÚA VĨNH HẰNG
207 MỪNG VUI MỖI NGÀY
208 CHÚA VẪN BÊN TÔI
209 NGÀY ĐÊM NGUYỆN CẦU
210 GIÂY PHÚT NGỢI CA
211 NGỢI KHEN VÌ ĐƯỢC CỨU
212 SỐNG VỚI CHÚA
213 TRẦN THẾ CHẲNG PHẢI QUÊ HƯƠNG
214 TRỌN ĐỜI NGỢI KHEN
215 VỮNG TIẾN
216 ÁI TỪ CỨU TÔI
217 CA KHÚC TÂM LINH
218 GIÊ-XU, CHÍNH NGÀI
219 LỜI CẢM TẠ
220 LỜI TẠ ƠN CHÚA
221 DÂNG LÊN CHA
222 CHỈ CÓ GIÊ-XU
223 CHÚA THÁNH MUÔN ĐỜI
224 GIÊ-XU BÊN TÔI
225 CHÚA BIẾT LÒNG CON
226 TRAO DÂNG đến CHÚA
227 NGUYỆN XIN THÁNH LINH CHÚA
228 ĐI VỚI GIÊ-XU
229 ĐIỀU KỲ DIỆU
230 HÁY HÁT LÊN
231 ƠN CHÚA LÒNG GHI SÂU
232 BƯỚI VỚI GIÊ-XU
233 BIẾT NGÀI LÀ CHÚA
234 GIÊ-HÔ-VA DI-RÊ
235 ĐƯỜNG ĐI CÓ CHÚA
236 CHÚA ĐỨNG BÊN TA
237 TÂM HỒN BÌNH AN
238 ĐẤNG CỨU CHUỘC TÔI
239 CHÚA LUÔN TUYỆT VỜI
240 THỎA VUI vào CHÚA
241 TẠ ƠN CHÚA
242 THÂN NHẤT TRÊN ĐỜI
243 NHƯ CÁNH CHIM bay LÊN
244 TÌNH YÊU VỮNG BỀN
245 nhỏ TIN CHA
246 ÁNH SÁNG TÌNH YÊU
247 NIỀM VUI vào CHÚA
248 trong VÒNG TAY CHA
249 ANH SÁNG mang đến ĐỜI
250 CHÚA LÀ TÌNH YÊU
251 phổ biến NIỀM TIN
252 TA SỐNG BẰNG GÌ
253 VÌ SAO TÔI CA NGỢI
254 NẾU lúc NÀO
255 GIÊ-HÔ-VA, ĐẤNG DẮT CHĂN HỒN TÔI
256 TÌNH CHÚA BAO LA
257 NGHỈ AN BÊN GIÊ-XU
258 CHÚA VẪN YÊU THƯƠNG
259 CHÚA YÊU THẾ GIAN
260 ĐỪNG HOANG PHÍ THÁNG NĂM DÀI
261 GẶP GỠ CHÚA GIÊ-XU
262 TRƯỚC khi RẠNG ĐÔNG
263 HÃY ĐẾN VỚI CHA
264 CHÚA ĐANG GỌI
265 BẠN DÀNH CHỖ mang đến GIÊ-XU CHƯA?
266 CHÚA LO cho TA CHĂNG?
267 CHÚA ĐANG mong muốn CHỜ
268 NGÀI LÀ AI?
269 NGUỒN AN BÌNH
270 TÔI BIẾT ĐẤNG NẮM GIỮ TƯƠNG LAI
271 khi GIÊ-XU VÔ LÒNG
272 VINH quang THUỘC ĐỨC CHÚA TRỜI
273 BIẾN ĐỔI HẾT MỌI ĐIỀU
274 GIÊ-XU LÀ…
275 GIÊ-XU NGUỒN NƯỚC SỐNG
276 ĐẾN VỚI NGÀI
277 TIẾNG ÊM DỊU
278 trong TAY CHÚA
279 DÃ TRÀNG SE CÁT
280 TIẾNG GIÊ-XU
281 NÊN HÃY ĂN NĂN HIỆN NAY
282 bé ĐƯỜNG DUY NHẤT
283 NGUỒN TÌNH YÊU
284 HÃY TIN NHẬN
285 KÌA CỬA CỨU RỖI
286 CHỈ TIN NƠI NGÀI
287 GIÊ-XU KÊU GỌI MỌI NGƯỜI
288 NIỀM VUI MỚI
289 TÌNH YÊU CHÚA DÀNH cho TÔI
290 ĐỜI NGƯỜI
291 NHƯ con CHIÊN ĐI LẠC
292 HƯỚNG TÂM LÊN
293 LỜI NGUYỆN CẦU
294 NIỀM TIN CHÂN LÝ
295 ĐẾN VỚI GIÊ-XU
296 TIẾNG GỌI
297 TRỞ VỀ
298 ĐẾN VỚI CHÚA
299 NẾU BẠN ĐÁNH MẤT CHÚA GIÊ-XU
300 TÌNH YÊU CHÚA
301 HÃY ĐẾN BẾN CHA
302 CHÚA VẪN ĐỢI CHỜ
303 NGÀI ĐÃ CỨU TÔI
304 bé ĐƯỜNG SỰ SỐNG
305 lúc CÓ GIÊ-XU
306 CHÚA GÁNH cầm cố TÔI
307 tảo VỀ BÊN CHÚA
308 TRỞ VỀ BÊN phụ vương DẤU YÊU
309 KHÚC TÂM CA
310 TÌNH YÊU DIỄM TUYỆT
311 GIÊ-XU, ĐẤNG DUY NHẤT TÔI CẦN
312 ĐIỀU TÔI THẤU HIỂU
313 MỪNG SINH NHẬT GIÊ-XU
314 GIÁNG SINH ĐÃ VỀ
315 lúc CHÚA VÀO ĐỜI
316 VUI MÙA GIÁNG SINH
317 CHỜ MÙA ĐÔNG ĐẾN
318 Ô! NÔ-ÊN LẠI VỀ
319 BÌNH AN mang lại LOÀI NGƯỜI
320 CHÚA GIÊ-XU LÂM PHÀM
321 HUYỀN DIỆU ĐÊM THÁNH
322 CÙNG HÁT LÊN HA-LÊ-LU-GIA
323 MÓN QUÀ VÔ GIÁ
324 VÌ YÊU NHÂN THẾ
225 CA KHÚC GIÁNG SINH
326 cố gắng ĐỔI
327 MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
328 CA KHÚC GIÁNG SINH
329 GIÊ-XU, CHÚA BÌNH AN
330 ẤY TIN VUI mang lại NGƯỜI
331 TÌNH YÊU CHÚA TÔI
332 nhỏ ĐƯỜNG CHÚA ĐI QUA
333 thân phụ YÊU THƯƠNG
334 CHÚA YÊU TRẦN THẾ
335 NƠI GÔ-THA
336 ĐAU THƯƠNG TIÊU MẤT NƠI GÔ-GÔ-THA
337 ĐỒI VẮNG
338 TÌNH YÊU CHÚA
339 ĐỒI GÔ-GÔ-THA CHỐN XƯA
340 GÔ-GÔ-THA
341 CHIỀU TRÊN ĐỒI GÔ-GÔ-THA
342 TÔN VINH CHÚA TÌNH YÊU
343 VÌ AI?
344 TÌNH YÊU BIẾN ĐỔI
345 CHÚA CAO QUÝ
346 CHÚA SỐNG LẠI VINH quang đãng RỒI
347 GIÊ-XU ĐẤNG SỐNG
348 GIÊ-XU ĐẤNG SỐNG
349 CHÚA HẰNG SỐNG
350 VÌ GIÊ-XU SỐNG
351 LÚC ANH NGUYỆN CẦU
352 vào ƠN CHÚA
353 GẶP CHÚA
354 VUI CA LÊN
355 HÃY THẮP SÁNG LÊN
356 YÊU THƯƠNG
357 QUÂY QUẦN BÊN CHÚA
358 NỐI KẾT
359 ĐÈN SÁNG – MUỐI MẶN
360 TAY trong TAY
361 NGUYỆN TÌNH YÊU CHÚA
362 ĐỪNG ĐỂ NGÀY MAI
363 ANH VÀ TÔI
364 MỘT nhỏ CHIM ÉN
365 XIN mang lại NHAU
366 chia tay MÙA HÈ
367 TRÊN ĐƯỜNG HẸP CỦA CHÚA
368 HẰNG CHIẾU
369 GIÚP AI ĐANG BĂN KHOĂN
370 THANH NIÊN TIN LÀNH
371 NGÀY MỚI
372 phổ biến MỘT NHỊP ĐÀN
373 SỐNG YÊU THƯƠNG
374 ĐẸP Ý NGÀI
375 NHƯ THUỞ BAN ĐẦU
376 KHÚC TÌNH CA NGÀY CƯỚI
377 NGUYỆN CẦU CHO phụ thân MẸ
378 CẢM ƠN phụ thân MẸ
379 MẸ YÊU
380 XUÂN vào TÔI
381 MỪNG XUÂN
382 GIÊ-XU LÀ MÙA XUÂN
383 XUÂN MỚI SỨC SỐNG MỚI
384 XUÂN ĐẾN BÊN NHÀ
385 GIÊ-XU NGUỒN VUI XUÂN
386 XUÂN AN LÀNH
387 CHÚA XUÂN