Từ vựng chuyên ngành it tiếng nhật

Tổng thích hợp từ vựng giờ nhật chuyên ngành it cơ bản thường dùng trong công việc hàng ngày. Đây là vốn từ vựng tiếng Nhật về ngành technology thông tin nhưng trong thừa trình thao tác làm việc mình tích điểm được. Hy vọng sẽ hữu dụng cho chúng ta đang theo học ngành IT nhằm sang Nhật làm cho việc.

Bạn đang xem: Từ vựng chuyên ngành it tiếng nhật

Từ vựng siêng ngành IT cơ bản:

1. パソコン:Máy tính cá nhân.

2. 画面 (がめん): màn hình hiển thị (screen)

3. 印刷 (いんさつ): In ấn.

4. 参照 (さんしょう): Tham khảo, tham chiếu.

5. 戻り値 (もどりち): giá trị trả về(của 1 function)

6. ソースコード: Mã mối cung cấp (source code)

7. 修正 (しゅうせい) : Chỉnh sửa, gắn chính(fix)

8. 一覧 (いちらん): list (list)

9. 確認 (かくにん) : Xác nhận.

10. 画像 (がぞう): Hình tượng, hình ảnh.

11. 解除 (かいじょ): bỏ bỏ.

12. モニター:Màn hình.

VD: パソコンのモニター (Màn hình đồ vật tính.)

13.マウス: Chuột vi tính (mouse )

14. キーボード:Bàn phím (Keyboard)

15. インストール: Thiết lập, thiết đặt (install)

16. インターネット: Mạng internet.

17. インターフェース: interface.

18. インフラ: các đại lý hạ tầng, cấu tạo hạ tầng

19. ウェブ: Web.

20. エクセル: Bảng tính excel.

21. ワード :Trình soạn thảo word.

22. エンドユーザ: người tiêu dùng cuối (end user)

23. オブジェクト: Đối tượng (object)

24. オプション: chắt lọc (option)

25. オペレータ: Điều hành (operator)

26. 項目 (こうもく): Hạng mục, quy định (item).

27. 接続 (せつぞく): liên kết (Connection).

28. 貼り付け (はりつけ): Dán.

29.仮想環境 (かそうかんきょう): môi trường ảo, VPN

30. ドメイン: thương hiệu miền, miền (domain)

31. マップ: Sơ đồ,bản vật dụng (map)

32.プロパティ:Thuộc tính (Property)

33. ブラウザ: Trình xem xét web (browser)

34.プログラミング:Programming.

35. リリース:Release.

Xem thêm: Mua Bán Máy Tính Xách Tay Cũ Core I3, I5, I7 Giá Rẻ Từ 2Tr Tới 10Tr Tại Hà Nội

36. 計画 (けいかく):Kế hoạch.

37. スケジュール:Schedule.

38. 見積 (みつもり):Estimates.

THAM KHẢO:Kỹ sư mong nối (BrSE) là gì? các bước cụ thể với yếu tố cần phải có của một Brse hiện nay

*

Từ vựng giờ đồng hồ Nhật về tài liệu thiết kế:

1. 仕様書 (しようしょ):Tài liệuthiết kế (document)

2. 要件定義(ようけんていぎしょ): Tài liệu có mang yêu cầu.

3. ER図 (Entity Relationship Diagram): Sơ đồ vật quan hệ.

4. テーブル定義書: Tài liệu kiến tạo bảng dữ liệu.

5. 実現方式書(じつげんほうしきしょ): Tài liệu mô tả phương pháp để hiện thực yêu thương cầu.

6. 外部設計(がいぶせっけいしょ): Tài liệu kiến thiết cơ bản(Basic desgin).

7. 詳細設計書(しょうさいせっけいしょ): tư liệu thiết kế cụ thể (Detail design)

8. プログラムテスト:Program test

9. 単体テスト: Unit test.

10. 結合テスト:Integration test.

11. システムテスト:System test.

THAM KHẢO:Từ vựng giờ Nhật chuyên ngành IT ( Phần 3 ) chủ thể tài liệu thiết kế

Từ vựng tiếng Nhật về lỗi và các vấn đề phân phát sinh:

1. 障害 (しょうがい): Trở ngại, chướng ngại.

2. 不具合(ふぐあい): Sự bất tiện, lỗihỏng hóc.

VD: 不具合を対応します。

3. バグ:(bug)

VD: バグを調査する

4. エラー(error)

VD: エラーが発生しました。

5. 例外 (exception)

Từ vựng giờ đồng hồ Nhật về các đại lý dữ liệu

1. データベース(DB): các đại lý dữliệu (database)

2. テーブル: Bảng (table)

3. 外部キー(FK): Khóa ngoại.

4. エンティティ(実体): entity

5. 主キー(PK): Khóa chính.

6. コラム (列) : Cột

7. 行: Hàng

8. レコード: Dữ liệu(record)

9. フィルード:Trường, miền, phạm vi (field)

10. リレーショナル: có quan hệ (relational)

11. 降順 (こうじゅん): sắp xếp giảm dần.

12. 昇順 (しょうじゅん): bố trí tăng dần.

THAM KHẢO:Từ vựng giờ đồng hồ Nhật chuyên ngành IT ( Phần 1) chủ đề đại lý dữ liệu

Từ vựng giờ đồng hồ Nhật về thao tác người dùng:

1. 登録 (とうろく):Đăng ký, lưu lại(Registration)